Všeobecné podmienky

BodyFix Technologies s.r.o., Blažice 133, 044 16 Blažice, IČO: 51 678 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 43780/V (ďalej len „Prevádzkovateľ”) je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok “bodyfix.io” a ďalších internetových stránok na doménach, ktorých je vlastníkom. Prevádzkovateľ je ďalej vlastníkom a prevádzkovateľom mobilnej aplikácie “BodyFix.io” (ďalej len “Mobilná aplikácia”). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod, pod pojmom Mobilná aplikácia sa myslí akákoľvek časť aplikácie, funkcia, obsah alebo poskytovaná služba. Pre vstup a/alebo používanie Internetových stránok platia nasledovné podmienky stanovené Prevádzkovateľom, s ktorými osoba vstupujúca a/alebo používajúca Internetové stránky a Mobilnú aplikáciu (ďalej len „Používateľ”) dáva vstupom (používaním aplikácie) svoj súhlas a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať.

Vymedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ sa snaží o správnosť a aktuálnosť informácií. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť chyby alebo nezrovnalosti. Prevádzkovateľ preto nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií. Rovnako Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škody materiálnej alebo nemateriálnej povahy spôsobené priamo alebo nepriamo využitím chybných alebo neúplných informácií, pokiaľ je preukázateľné, že ich nespôsobil úmyselne s trestným úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou. To isté platí aj pre škody spôsobené počítačovými vírusmi pri sťahovaní dát alebo pri inštalácii softvéru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje výslovné právo upraviť, doplniť, zmazať alebo zverejniť informácie na webových stránkach úplne alebo čiastočne bez predchádzajúceho upozornenia a taktiež časti internetovej ponuky, alebo celú ponuku, alebo dočasne alebo trvalo odstrániť ich zverejnenia. Všetky zverejnené informácie sú nezáväzné a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich správnosť a úplnosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie osobných alebo akýchkoľvek iných práv užívateľov (expertov, odoborníkov, lekárov , bežných užívateľov…) akéhokoľvek produktu poskytovaného Poskytovateľom.

V prípade zdravotných problémov, alebo tehotenstva sa poraďte sa svojim lekárom skôr, než sa začnete venovať nášmu cvičebnému programu. S tréningom nikdy nezačínajte bez úvodných zahrievacích cvikov. Ak počas cvičenia pocítite bolesti, mali by ste tréning prerušiť a vyhľadať lekára. Až potom sa môžete vratiť k cvičeniu. Nepreťažujte sa- tréning prispôsobte svojej osobnej telesnej zdatnosti. Táto stránka bola starostlivo pripravená podľa aktuálnych vedeckých poznatkov. Všetky informácie sú bez záruky. Autori ani spoločnosť neručia za prípadné nevýhody alebo škody, ktoré by nastali ako následky cvikov opísaných na stránke alebo poskytnutých rád.

Odkazy a linky

Zodpovednosť za obsah iných webových stránok, ktoré sú poskytované napríklad na základe priamych alebo nepriamych odkazov predpokladá, že Prevádzkovateľ nemá vedomosť o škodlivosti daného obsahu, teda o jeho prípadnom nezákonnom, resp. kriminálnom obsahu. Obsah iných webových stránok je vhodným spôsobom označený. Prevádzkovateľ nemá žiaden vplyv na obsah iných webových stránok a ani si tieto texty neprivlastňuje. Prevádzkovateľ si nie je vedomý žiadnych nezákonných ani pohoršujúcich textov na stránkach patriacich cudzím spoločnostiam, ktoré sú s webovou stránkou Prevádzkovateľa prepojené. Ak by boli na prepojených stránkach cudzích spoločností napriek tomu obsiahnuté protiprávne alebo pohoršujúce texty, Prevádzkovateľ sa výslovne dištancuje od týchto textov.

Autorské práva

Prevádzkovateľ sa usiluje o používanie vlastných zakúpených, či vytvorených prostriedkov, obrazových materiálov, grafík, textov, zvukových dokumentov, videosekvencií a podobne. Prevádzkovateľ si vyžaduje dodržiavanie autorských práv k použitým grafikám, obrazovým a zvukovým materiálom, videosekvenciám a textom v rámci celých stránok, o používanie vlastných zakúpených či vytvorených prostriedkov, obrazových materiálov, grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textu alebo o využitie nelicencovaných grafík , zvukových dokumentov, videosekvencií a textu. Všetky ochranné známky a značky tovarov uvedených v rámci informácií webovej stránky, ktoré sú chránené tretími osobami, podliehajú neobmedzene ustanoveniam aktuálneho znenia zákona o ochranných známkach a právam zapísaných vlastníkov. Len na základe spomenutia názvov týchto značiek a ochranných známok nemožno dospieť k záveru, že obchodné značky nie sú chránené právami tretích osôb. Externé odkazy na informácie sú vyslovene žiaduce. Neoprávnené prevzatie celých webových stránok alebo celých príspevkov je neprípustné.

Rozmnožovanie alebo používanie grafík, obrazových materiálov, zvukových dokumentov, videosekvencií a textu webových stránok je bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ sú v rámci databázy webových stránok zaznamenané osobné či obchodné údaje (e-mailová adresa, meno, adresa, obchodné meno, sídlo, IČO..), poskytuje používateľ tieto dáta výslovne v rámci dobrovoľného rozhodnutia. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného prenosu reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadanej pošty.