Podmienky používania mobilnej aplikácie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

V prípade zdravotných problémov, zranení alebo tehotenstva sa poraďte so svojim lekárom skôr, než sa začnete venovať cvičeniam v aplikácii. S cvičením nikdy nezačínajte bez úvodných zahrievacích cvikov. Ak počas cvičenia pocítite bolesti, mali by ste cvičenie prerušiť a v prípade potreby vyhľadať lekára. Nepreťažujte sa – tréning prispôsobte svojej osobnej kondícii. Všetky informácie sú bez záruky. BodyFix Technologies s.r.o. neručí za prípadné nevýhody alebo škody, ktoré by nastali ako následky cvikov alebo poskytnutých rád.

BodyFix Technologies s.r.o.BodyFix Technologies s.r.o., IČO: 51 678 438, so sídlom Blažice 133 044 16 Blažice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl.č.43780/V
web spoločnostiwww.BodyFix.io
službyVšetky produkty, úložiská, weby a služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., ktorých zoznam je dostupný na webe alebo v mobilnej aplikácii spoločnosti
podmienkytieto obchodné podmienky pri užívaní mobilnej aplikácie Bodyfix.io spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.
zmluvazmluva o poskytování služieb uzatvorená medzi spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. a užívateľom (zákazníkom), ktorej predmetom je poskytovanie služieb spoločnosti v súlade s týmito podmienkami
užívateľ osoba, ktorá využíva mobilnú aplikáciu Bodyfix.io spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.
Bodyfix.iomobilná aplikácia
užívateľský účetúčet bližšie popísaný v čl. 3. týchto podmienok
obsah užívateľavšetky dáta vložené užívateľom – napr. súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela, živá vysielanie a videá, komunikácie, e-mailové správy, pošta…

Úvodné ustanovenia

Týmito podmienkami sa upravujú vzťah medzi spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. a užívateľom mobilnej aplikácie Bodyfix.io. Tieto podmienky obsahujú záväzné pravidlá a podmienky poskytovania služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. ich užívateľom, rovnako ako práva a povinnosti užívateľov služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Súhlas s týmito podmienkami vyjadruje užívateľ vytvorením profilu v mobilnej aplikácii BodyFix.io, ktorú prevádzkuje BodyFix Technologies s.r.o. alebo pokračovaním v užívaní služieb po tom, čo bol upozornený na zmenu týchto podmienok postupom podľa týchto podmienok.

Súhlasom s týmito podmienkami sa tieto podmienky stávajú pre užívateľov záväzné a užívateľ týmto súhlasom prejavuje svoju vôľu byť týmito podmienkami viazaný po celú dobu poskytovania a používania služieb, a to aj po ukončení poskytovania a užívania služieb čo do časti týchto podmienok, ktorej obsahom je ochrana oprávnených záujmov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

Tieto podmienky nie sú pre užívateľov uchovávané, a preto týmto spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odporúča každému užívateľovi zaobstarať si kópiu týchto podmienok pre svoje vlastné potreby.

Využívanie služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je možné iba v prípade udelenia súhlasu s týmito podmienkami.

2. Zmluva


Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. tým, že umožní užívateľovi objednať si alebo prihlásiť sa k odberu služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., urobí užívateľovi ponuku so všetkými podmienkami ustanovenými v tejto ponuke, ktorú užívateľ akceptuje objednaním, zakúpením či prihlásením sa k odberu tej ktorej služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. pre seba ako užívateľa, čím dôjde medzi užívateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb sú tieto podmienky.

V prípade zamýšľaných zmien týchto podmienok je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná užívateľa vopred písomne ​​vyrozumieť, a to prostredníctvom jeho užívateľského konta najneskôr 30 dní pred platnosťou zmeny podmienok. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenou podmienok je povinný o tom písomne ​​upovedomiť spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. tým, že požiada o zrušenie poskytovaní služieb z dôvodu zmeny podmienok. Ak dôjde k zrušeniu zmeny zmluvných podmienok nepoužijú sa ustanovenia čl. 10.23 týchto podmienok čo do pomernej časti zaplateného predplatného, ​​ktoré nebolo do dňa ukončenia poskytovania služby spotrebuje. V prípade, že užívateľ bude pokračovať v užívaní služieb po dátume platnosti zmeny týchto podmienok, potom týmto konkludentne súhlasí so zmenou podmienok a takáto zmena podmienok sa pre neho stáva záväznou. Tieto podmienky je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zmeniť, ak je to nevyhnutné najmä s ohľadom na zmenu právnej úpravy, výsledky právnej analýzy, vývoja služby, technických dôvodov, prevádzkových požiadaviek alebo v dôsledku zmeny podmienok v prospech užívateľa.


3. Užívateľský účet

Pre prístup užívateľov k službám je potrebné mať zriadený užívateľský účet v aplikácii BodyFix.io, a teda registrovať sa v mobilnej aplikácii.

E-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré užívateľ uvedie pri vytvorení účtu, týmto užívateľ určuje tiež ako jeho kontaktnú adresu pre elektronickú komunikáciu medzi užívateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o.. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívateľovi zasielať na kontaktnú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo všetku komunikáciu ohľadom užívaných služieb, najmä na účely overenia totožnosti užívateľa. Oznámenie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zasielať aj prostredníctvom samotnej služby, ak služba umožňuje takú funkciu. Voľba spôsobu oznámenia je plne v kompetencii spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. S vyššie uvedeným spôsobom elektronickej komunikácie užívateľ súhlasí užívaním služby, prípadný nesúhlas užívateľ vyjadrí tak, že službu prestane užívať. Užívateľ je zodpovedný za kontrolu doručovaných oznámení a správ spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. v rámci elektronickej komunikácie, a preto spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odporúča užívateľovi pravidelnú kontrolu oznámenej kontaktnej adresy a telefónneho čísla, rovnako ako užívateľského účtu.

4. Vytvorenie užívateľského konta v aplikácii Bodyfix.io

Užívateľský účet BodyFix Technologies s.r.o. užívateľ vytvorí registráciou v aplikácii spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., a to základe pozvánky alebo bez. Užívateľ je povinný vyplniť všetky informácie o svojej osobe, ktoré je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená požadovať za účelom plnenia zmluvy s užívateľom.

Užívateľ prehlasuje, že pri registrácii k užívateľskému účtu BodyFix Technologies s.r.o. uviedol pravdivé a presné informácie a zaväzuje sa v prípade zmeny údajov vykonať ich aktualizáciu v užívateľskom účte BodyFix Technologies s.r.o.. Užívateľský účet je oprávnená zriadiť iba svojprávna fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony. Za zneužitie prihlasovacích údajov treťou osobou v dôsledku ich nedostatočného zabezpečenia užívateľom, rovnako ako za všetku aktivitu v rámci užívateľského účtu BodyFix Technologies s.r.o. je zodpovedný užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený previesť prihlasovacie údaje k svojmu užívateľskému účtu BodyFix Technologies s.r.o. na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

Na zriadenie užívateľského účtu BodyFix Technologies s.r.o. možno použiť aj emailovú adresu, ktorá bola užívateľovi pridelená jeho zamestnávateľom alebo inou osobou, s ktorou užívateľ spolupracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len “zamestnávateľ”), ako pracovná e-mailová adresa, a ktorého doménu vlastné zamestnávateľ. Užívateľ v tomto prípade však berie na vedomie a s týmto súhlasí, že zamestnávateľ ako vlastník domény spojenej s pracovnou e-mailovou adresou môže kontrolovať alebo spravovať takto zriadený užívateľský účet, získať prístup ku všetkým dátam a súborom užívateľa a tieto spracovávať. Súčasne užívateľ berie na vedomie a s týmto súhlasí, že ak bude medzi zamestnávateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. uzavretá zmluva, potom obsah takejto zmluvy má prednosť pred týmito podmienkami a je záväzný aj pre užívateľov čo do práv a povinností týkajúce užívania služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

5. Zrušenie užívateľského účtu v mobilnej aplikácii

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho užívateľského účtu. Žiadosť o zrušenie užívateľského účtu je možné emailom na: [email protected]. Užívateľský účet bude po spracovaní žiadosti pozastavený na dobu 30 dní, po ktorej ho možno na základe žiadosti užívateľa obnoviť, po uplynutí uvedenej lehoty, ak užívateľ nepožiada o obnovenie užívateľského účtu, bude užívateľský účet nezvratne zrušený.

Ak sa neprihlási užívateľ do svojho užívateľského konta BodyFix Technologies s.r.o. aspoň raz za 5 rokov, bude tento užívateľský účet spoločností BodyFix Technologies s.r.o. zrušený bez náhrady.

Zrušením užívateľského účtu zaniká právo užívateľa na prístup k službám spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odstráni všetky dáta a obsah užívateľa súvisiace so zrušeným užívateľským účtom užívateľa, pokiaľ nie je platnými právnymi predpismi vyžadované uchovanie obsahu alebo dát užívateľa, ich vrátenie alebo prevod užívateľmi či tretej osobe určenej užívateľom.

Zrušením účtu nezaniká povinnosť užívateľa na zaplatenie účtu za všetky spoplatnené služby, ktoré boli užívateľovi poskytnuté v dobe trvania užívateľského účtu.

V prípade, že bude spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. mať dôvodnú obavu zo zneužitia užívateľského účtu užívateľa treťou osobou, užívateľský účet užívateľa pozastaví a požiada užívateľa o kontrolu užívateľského účtu, jeho zabezpečenia a prístupových oprávnení. Na základe povahy narušenia užívateľského konta užívateľa je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zrušiť prístup k užívateľskému účtu a celému jeho obsahu.

Užívateľský účet bude tiež zrušený, ak bude zistené, že tento bol zriadený osobou, ktorá nedosiahla plnej svojprávnosti, nie je plne spôsobilá na právne úkony, týmto však nie je dotknutá zodpovednosť zákonného alebo právneho zástupcu tejto osoby za škodu vzniknutú spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. zriadením užívateľského účtu a užívaním služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..


6. Ochrana osobných údajov

Odsúhlasením týchto podmienok užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, používaním a zverejnením svojho obsahu a dát spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. v súlade s pravidlami obsiahnutými v Informáciách o spracovaní osobných údajov.Ak zákon vyžaduje udelenie osobitného súhlasu užívateľa na nakladanie s jeho osobnými údajmi a obsahom, bude užívateľ spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. vyzvaný k udeleniu súhlasu zvlášť mimo rámec týchto podmienok.

Informácie o type zhromažďovaných dát o užívateľovi a jeho zariadeniach, o nakladaní s ich dátami, o právnych základoch spracovania dát, o oprávneniach užívateľa spojených so spracovaním jeho osobných údajov spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o., a pod. sú uvedené v Informácii o spracovaní osobných údajov.

Ak užívateľ vo svojom obsahu zhromažďuje osobné údaje tretích osôb je povinný s týmito nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. Práva a povinnosti užívateľa

Ak služba spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. umožňuje uchovanie obsahu užívateľa, je obsah vložený užívateľom vlastníctvom užívateľa, čo uzatvorením zmluvy potvrdzuje, a za takýto obsah nesie užívateľ plnú zodpovednosť. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nevykonáva kontrolu obsahu užívateľa.

Ak užívateľ poskytne prostredníctvom služby akýkoľvek obsah inému užívateľovi vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s takýmto obsahom zvoleným spôsobom a súčasne v takom prípade súhlasí s tým, že všetky osoby, ktorým bol takýto obsah užívateľa poskytnutý sú oprávnené tento užívať, rozmnožovať ho, ukladať, odovzdávať, ďalej zdieľať, zobrazovať, a pod.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu vložených dát a ich prípadné zneužitie.

Akýkoľvek obsah či konania užívateľa, ktoré porušuje tieto podmienky, je zakázané. Zakázaným je najmä obsah a konanie užívateľa, ktoré:

 1. a) nie je v súlade s platnými záväznými právnymi predpismi.
 2. b) nie je v súlade s dobrými mravmi a všeobecne záväznými pravidlami
 3. c) obťažuje ostatných užívateľov služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. či tretej osoby (najmä zasielaním nevyžiadaných hromadných e-mailov, žiadostí, textových správ, a pod.)
 4. d) šíri alebo podporuje šírenie nevhodného obsahu (nahoty, pornografia, násilie, krutosti, a podobne
 5. e) podvodné, zavádzajúce, úmyselne mätúce, falošné, úmyselne obchádzajúce stanovené obmedzenia, poškodzujúce spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. či tretiu osobu, nenávistné alebo porušujúce práva či súkromie ostatných užívateľov služieb
 6. f) nabáda, napomáha či organizuje ostatných užívateľov k zakázanému rokovania či zdieľanie zakázaného obsahu.
 • Ak bude zistený zakázaný obsah či konania užívateľa, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená:
 1. a) obmedziť prístup užívateľa do jeho užívateľského účtu,
 2. c) prerušiť poskytovanie dohodnutých služieb,
 3. d) zmazať alebo zamietnuť zakázaný obsah užívateľa,
 4. e) zmazať užívateľský účet, ak užívateľ pokračuje v nahrávaní zakázaného obsahu alebo v zakázanom rokovaní, a to aj napriek výzve spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. k upusteniu od takého konania,

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená vykonať kontrolu užívateľského konta a obsahu užívateľa, rovnako ako ich aktivít v rámci poskytovaných služieb, ak bude mať podozrenie na porušovanie dojednania týchto podmienok. Ku kontrole podľa predchádzajúcej vety však nie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná, užívateľ je zodpovedný za ujmu spôsobenú jeho konaním.

Užívateľ je povinný chrániť svoj užívateľský účet pred neoprávneným a podvodným použitím vhodnými prostriedkami a je povinný bezodkladne informovať spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. o akomkoľvek neoprávnenom a podvodnom použití jeho užívateľského konta, alebo pri podozrení, že je jeho užívateľský účet bol vystavený takémuto riziku, a to prostredníctvo užívateľského účtu alebo emailom na adresu: [email protected]. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená zrušiť užívateľský účet ktoréhokoľvek užívateľa v prípade akéhokoľvek neoprávneného a podvodného použitia daného účtu a v takom prípade užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny služby.

Užívateľ berie na vedomie, že k užívaniu väčšiny služieb je nutné mať zaistené pripojenie k Internetu v požadovanej kvalite, či rôzne zariadenia (počítač, mobilný telefón, a pod.), pričom užívateľ berie na vedomie, že tieto doplnky nie sú súčasťou služby a užívateľ je povinný si tieto zabezpečiť sám na vlastné náklady.

Užívateľ berie na vedomie, že služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. sú poskytované tak ako sú k dispozícii, a to so všetkými chybami. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nezaručuje presnosť ani včasnosť poskytovaných služieb. Užívateľ berie na vedomie, že počítačové systémy nie sú s ohľadom na ich charakter nikdy bezchybné, a preto sa spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nemôže zaručiť za úplne neprerušovanú, včasnú, bezpečnú a bezchybnú prevádzku služieb, rovnako ako sa nemôže zaručiť za to, že nedôjde k strate obsahu užívateľa.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. poskytuje svoje služby odplatne ak zmluva neustanovuje inak. Užívateľ je povinný za poskytnutú službu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. zaplatiť v súlade s týmito podmienkami podľa zvolenej služby a ich doplnkov, ak sa nedohodne so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. písomne ​​inak, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí a je povinný zaplatiť spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. dohodnutú cenu za poskytnuté služby. Cena služby je uvedená v ponuke spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. k uzavretiu zmluvy. Prijatím ponuky užívateľ akceptuje ponúkanú cenu služby a je povinný cenu služby uhradiť.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená predkladať užívateľom či budúcim užívateľom špeciálne a bezplatné ponuky podliehajúce dodatočným podmienkam alebo zamedziť. Takéto špeciálne a iné ponuky sú medzi užívateľmi neprenosné.

Ak nie je uvedené inak, požadovaná cena za služby zahŕňa všetky dane, ku ktorým na zaplatenie je povinný užívateľ.

Cena služby je uvedená na webe spoločnosti u tej ktorej služby alebo priamo v aplikácii zvolenej služby ako jej prvok. Cenu služby užívateľ akceptuje uzatvorením zmluvy postupom podľa čl. 2 týchto podmienok. O akejkoľvek zmene dohodnutej ceny služby sa spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. zaväzuje užívateľa vopred informovať, pričom v prípade zmeny výšky čiastky je užívateľ oprávnený zrušiť poskytovanie dohodnutej služby ešte pred zmenou ceny.

Služby, ktoré sú poskytované užívateľom, naviazaným na tretiu stranu, sú poskytované na účet tretej strany, ak nie je ustanovené inak.

Ak nebude užívateľ riadne a včas platiť dohodnutú cenu služby, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená pozastaviť alebo zrušiť prístup užívateľa k službám, alebo obmedziť či zrušiť prístup užívateľa k jeho užívateľskému účtu.

Pri zriadení užívateľského účtu je užívateľ povinný uviesť aj jeho úplné a pravdivé fakturačné a platobné údaje, ak bude spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. vyzvaný. Oznámené údaje je užívateľ oprávnený meniť vo svojom užívateľskom účte. Nemožno zmeniť fakturačné údaje na už vystavenej faktúre. Súčasne užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívať tiež všetky údaje jej poskytnuté bankou užívateľa. Ak neuvedie užívateľ všetky údaje, potrebné pre fakturáciu, a to ani na výzvu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je márnym uplynutím lehoty uvedenej vo výzve takéto jednanie užívateľa žiadosťou o zrušenie užívateľského účtu. Poskytnutím fakturačných údajov užívateľ prehlasuje, že je oprávnený na použitie poskytnutého spôsobu platby a že všetky ním uvedené fakturačné údaje sú pravdivé a presné, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych a nepravdivých údajov, či údajov, ku ktorých poskytnutie nebol oprávnený.

Poskytnutím fakturačných údajov a objednaním služby je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená užívateľovi účtovať cenu dohodnuté služby vrátane jej súčastí, a to až do dohodnutej výšky podľa oznámených fakturačných údajov, pričom užívateľa zodpovedá za správnosť a úplnosť oznámených fakturačných údajov.

Spoplatnené služby sú hradené formou predplatného (napr. mesačne, každé tri mesiace alebo ročne podľa druhu zvolenej služby) alebo jednorázovým poplatkom. Podľa toho ako je uvedené v aplikácii.

Zmluva uzatvorená na poskytovanie služieb hradených formou predplatného sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie podľa dĺžky predplatného, ​​ak ak užívateľ neoznámi najneskôr deň pred splatnosťou predplatného na ďalšie obdobie, že požaduje ukončenie poskytovania služby, za ktorú je predplatné hradené.

Platby predplatného budú spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. vykonávané automaticky v intervaloch zvolených užívateľom, a to až do ukončenia poskytovania služby. Po celú dobu trvania zmluvy sú platby splatné ihneď po fakturáciu. Platby možno vykonávať s použitím rôznych online platobných systémov, ktoré ponúka užívateľský účet, iné platobné metódy nemožno použiť na zaplatenie ceny služby, ak nie je výslovne dohodnuté so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. niečo iné. Pokiaľ nebude spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. môcť z účtu vyznačeného užívateľom v užívateľskom účte inkasovať akékoľvek platby z dôvodu nedostatku prostriedkov na uvedenom účte, nesie užívateľ všetky z toho vzniknuté náklady, vrátane bankových poplatkov z titulu akýchkoľvek debetných položiek a podobných nákladov. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívateľovi predkladať faktúry a upomienky platieb e-mailom, uvedeným v užívateľskom účte či prostredníctvom aplikácie podľa voľby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

Ak dôjde k uplynutiu doby, na ktorú bolo zaplatené predplatné, bude z kreditnej karty, zadanej v užívateľskom účte, resp. z kreditnej karty, ktorú užívateľ zadal v Obchode Play alebo AppStore automaticky strhnutá štandardná cena predplatného platná k termínu predplatného, ​​to znamená, že ceny špeciálnych ponúk v tomto prípade neplatia, a predplatné bude obnovené na rovnaké obdobie, ktoré užívateľ zvolil, ak predplatné nebude užívateľom zrušené najneskôr deň bezprostredne predchádzajúci poslednému zaplatenému predplatnému. Štandardné ceny predplatného alebo jednorázového poplatku sú k dispozícii na webe spoločnosti alebo priamo v mobilnej aplikácii spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

Poskytovanie predplatných služieb možno kedykoľvek zrušiť zadaním pokynu k zrušeniu v užívateľskom účte, resp. v mobilnej aplikácii či v ObchodePlay/AppStore, čím dôjde tiež k zrušeniu predplatných služieb. Zaplatené predplatné nemožno vrátiť, a to ani v prípade, že užívateľ požiada o ukončenie poskytovania služby po zaplatení predplatného pred uplynutím zaplateného obdobia či zaplatenú službu nebude využívať, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí. Až zaplatením predplatného alebo jednorázového poplatku dôjde k začatiu poskytovaniu zvolenej služby, pričom poskytovanie služby môže byť prerušené po dobu, po ktorú je užívateľ v omeškaní so zaplatením predplatného. Každé obdobie predplatného končí ešte len vypršaním dohodnutej doby bez ohľadu na skutočné využívanie služby počas daného obdobia, ak užívateľ nepožiada o jeho okamžité zrušenie, aj v takom prípade však užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného predplatného. Každý užívateľ si môže skontrolovať dĺžku aktuálneho obdobia predplatného nahliadnutím do užívateľského účtu.

Platby prebiehajú podľa pravidiel jednotlivých platform – AppStore a Obchod Play, resp. pravidiel platobnej brány.

Ak je pre poskytovanie služby stanovené pevné obdobie (vymedzené predplatným) a cena, táto cena zostane platná po celé toto jedno vymedzené obdobie. V prípade však, že užívateľ bude chcieť naďalej využívať služby, je povinný prijať novú ponuku ceny predplatného na nové obdobie, ak dôjde k zmene ceny služieb v predchádzajúcom období. Užívateľ neprevedením zrušenia poskytovania služby súhlasí s novou cenou služby. K zmene ceny služby môže dôjsť najmä z týchto dôvodov – pridanie nových funkcií či vylepšených funkcií, zvýšené náklady na poskytovanie služby, došlo k zmene na trhu, a podobne.

Užívateľ berie na vedomie, že pre riadne používanie služieb môžu byť tretími stranami účtované samostatné poplatky, ktoré je užívateľ povinný uhradiť z vlastných finančných prostriedkov a tieto idú na jeho ťarchu.

8. Ukončenie zmluvy a poskytovaných služieb

Každý užívateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie akejkoľvek služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. prostredníctvom nastavenia svojho užívateľského účtu alebo kontaktovaním užívateľskej podpory. Poskytovanie služieb je ukončené k poslednému dňu predplateného obdobia, ak nie je uvedené ďalej inak.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená bez ďalšieho upozornenia ukončiť poskytovanie služieb užívateľovi v prípade, že užívateľ hrubo porušuje jeho povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok alebo zo zákona.

Jednorázové poplatky, ktoré užívateľ sa služby zaplatil sa po ukončení zmluvy poskytovania služieb sa nevracajú.

Pokiaľ užívateľ využíva služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. na účely nesúvisiace s jeho podnikaním (spotrebiteľ), môže od zmluvy so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to zaslaním písomného odstúpenia na e-mailovú adresu: [email protected]alebo adresu BodyFix Technologies s.r.o., Blažice 133, 044 16 Blažice. V prípade odstúpenia podľa tohto odseku sú si strany povinné vrátiť všetko, čo si vzájomne na základe zmluvy plnili, v takom prípade sa neužije ust. čl. 10.23 týchto podmienok. K odstúpeniu podľa tohto odseku možno využiť nasledujúceho textu:

Ja (meno a priezvisko spotrebiteľa) týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytovaní nasledujúcich služieb (*), objednaných dňa (*).

Meno a priezvisko spotrebiteľa

adresa spotrebiteľa

E-mailová adresa spotrebiteľa, používaná pre prihlasovanie prístupu k službám BodyFix Technologies s.r.o.

Dátum

Podpis spotrebiteľa (iba ak je odstúpenie zaslané v tlačenej podobe)

9. Práva a povinnosti spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.

Užívateľ berie na vedomie, že služby môžu byť z času na čas nedostupné, môžu byť ponúkané v obmedzenom rozsahu alebo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti poskytovaných služieb alebo od používaného zariadenia užívateľa.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. sa zaväzuje urobiť všetko potrebné na to, aby služby boli udržiavané v prevádzke, nemožno však vopred predpokladať neplánované výpadky služieb, a to najmä s ohľadom, že väčšina služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je poskytovaná online. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade výpadku služby môže byť dočasne obmedzený prístup užívateľa k službám.

O plánovanom prerušení dodávky služieb bude užívateľ vždy v predstihu ​​vyrozumený.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú prerušením dodávky služieb, ktoré nemohla predpokladať, alebo o ktorom v predstihu informovala užívateľa.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená automaticky kontrolovať verziu softvéru, ktorý je nutný pre poskytovanie služieb, a bezplatne sťahovať aktualizácie softvéru či zmeny nastavenia s cieľom aktualizovať, zlepšovať a ďalej vyvíjať služby. K ďalšiemu používaniu služieb môže byť tiež potrebné aktualizovať softvér/aplikáciu. Na také aktualizácie sa vzťahujú tieto podmienky, ak k nim nie sú pripojené ďalšie alebo iné podmienky. V takom prípade platia tieto iné podmienky. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. sa k dodávaniu aktualizácií nezaväzuje a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorú bola služba užívateľom zakúpená.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená bez súhlasu užívateľa kedykoľvek a bez obmedzenia zrušiť službu poskytovanú užívateľmi či jej jednotlivé funkcie, či ukončiť prístup k týmto službám. V prípade, že by ukončenie služby malo dôjsť na strane užívateľa k strate jeho obsahu, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná v predstihu informovať užívateľov o plánovanom ukončení služby alebo funkcie služby.

V záujme zabezpečenia riadneho a spoľahlivého poskytovania služieb, uplatňuje spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. pri porušení povinností užívateľa tieto sankcie: výstraha, odstránenie obsahu užívateľa, dočasná deaktivácia užívateľského účtu a zrušenie (neodvolateľná deaktivácia). Druh sankcie závisí od účelu, vplyvu a druhu porušenia povinností z pohľadu záujmov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. a užívateľa. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená pri zrušení užívateľského účtu neumožniť užívateľovi nové založenie užívateľského účtu.

10. Práva duševného vlastníctva

Aplikácia spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je autorským dielom a ako taký je chránený príslušnými ustanoveniami právneho predpisu.

Zverejňovanie či akékoľvek šírenie obsahu z aplikácie BodyFix.io bez predchádzajúceho súhlasu sa zakazuje.

Výslovne sa dojednáva, že užívateľ nie je oprávnený:

 • obchádzať technologické opatrenia ochrany obsiahnuté v softvéru alebo službách či s nimi súvisiace;
 • rozkladať, dekompilovať, dešifrovať, hackovať, napodobňovať, využívať alebo spätne analyzovať akéhokoľvek softvéru alebo aspekte zahrnutého v službách alebo prístupného prostredníctvom služieb, s výnimkou a len v rozsahu, v akom je táto činnosť výslovne povolená príslušným autorským právom;
 • publikovať, kopírovať, prenajímať, predávať, exportovať, importovať, distribuovať alebo požičiavať aplikáciu alebo služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.
 • používať služby akýmkoľvek nepovoleným spôsobom, ktorý by mohol narušiť ich použitie inými užívateľmi alebo umožnil získanie prístupu k akejkoľvek službe, údajom účtu alebo sieti;
 • povoliť prístup k službám alebo upraviť akékoľvek zariadenie schválené spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. za použitia neoprávnených aplikácií tretích strán.

V prípade, že spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. získa od užívateľa dobrovoľne akýkoľvek jeho nápad, návrh či spätnú väzbu vrátane okrem iného nápadov na nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnej väzby k produktu a vylepšenia produktu ( “spätná väzba”), udeľuje týmto užívateľ bez nároku na odmenu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. právo na základe spätnej väzby vytvoriť či nechať vytvoriť odvodené diela či spätnú väzbu používať, zdieľať a komerčne využívať, a to akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

11. Zodpovednosť

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je zodpovedná iba za ujmu vzniknutú užívateľovi na jeho prirodzených právach, spôsobenú spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. V ostatných prípadoch nie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná k náhrade akejkoľvek ujmy užívateľovi, čo užívateľ berie na vedomie a nárokov na náhradu takejto ujmy sa týmto vzdáva a zaväzuje sa, že túto nebude po spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vymáhať.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za nepriame škody, vrátane finančnej straty, napríklad straty zisku, ak spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nekonala v hrubej nedbalosti alebo v rámci úmyselného nekalého konania.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za konanie užívateľa ani ujmu vyplývajúcu z využitia obsahu sprístupneného užívateľom prostredníctvom online platformy alebo inou formou. Uvedené platí aj pre škody plynúce z chýb, problémov, zavírenia alebo straty obsahu užívateľa.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek stiahnuté materiály alebo materiály získané na základe využívania produktov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Za tieto je zodpovedný výlučne užívateľ. Ide najmä o všetky škody spôsobené týmito materiálmi na systéme jeho počítača alebo smartphonu, alebo za informácie, ku ktorých strate dôjde v dôsledku sťahovania materiálov zo ktoréhokoľvek z produktov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

V maximálnom možnom rozsahu spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. vylučuje všetky povinné záruky, vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odborného úsilie a neporušenie práv.

Všetka zákonná zodpovednosť bez zavinenia spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., vrátane zákonom stanovenej zodpovednosti za porušenie záruky, zostáva vyššie uvedeným obmedzením zodpovednosti nedotknutá.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie pri plnení svojich povinností podľa týchto podmienok v rozsahu, v akom je také neplnenie spôsobené okolnosťami mimo primeranej kontroly spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. (napríklad pracovné spory, vyššia moc, vojna alebo teroristické aktivity, zámerné poškodenie, nehody alebo dodržiavanie platných zákonov či vládnych výnosov).

Užívateľ je povinný nahradiť spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vznikne konaním či opomenutím užívateľa v rozpore s týmito podmienkami, či konanie inej osoby, ktoré užívateľ umožnil prístup k službám spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., a to vrátane všetkých nákladov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vzniknutých v súvislosti s takýmto konaním či opomenutím užívateľa.

Užívateľ je povinný spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. poskytnúť v prípade sporu s iným užívateľom či treťou osobou všetku potrebnú súčinnosť.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré užívateľovi môžu vzniknúť v súvislosti s používaním aplikácie Bodyfix.io. Spoločnosť taktiež nenesie zodpovednosť za reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú treťou stranou prostredníctvom aplikácie.

12. GDPR

BodyFix Technologies s.r.o. postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “GDPR”). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

Vzhľadom na skutočnosť, že BodyFix Technologies s.r.o. poskytuje užívateľovi dátový priestor pre účely uloženia dát prostredníctvom poskytovaných služieb, užívateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uloží na servery BodyFix Technologies s.r.o. prostredníctvom poskytnutých služieb BodyFix Technologies s.r.o., vystupuje užívateľ v pozícii správcu osobných údajov a BodyFix Technologies s.r.o. v pozícii spracovateľa osobných údajov. Užívateľ je povinný s osobnými údajmi opísanými v predchádzajúcej vete tohto odseku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä potom v súlade s GDPR.

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Uzatvorením zmluvy podľa týchto podmienok dochádza tiež k uzavretiu zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom:

Predmet spracovania: Predmetom spracovania sú osobné údaje, ktoré užívateľ uloží na servery BodyFix Technologies s.r.o. podľa pravidiel obsiahnutých v týchto podmienkach.

Doba spracovania: BodyFix Technologies s.r.o. spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok. BodyFix Technologies s.r.o. po uplynutí lehoty 90 dní od ukončenia zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok zmaže (odstráni) všetky dáta užívateľa, ktoré sú uložené na serveroch BodyFix Technologies s.r.o..

Povaha a účel spracovania: Účelom spracovania je plnenie povinností podľa zmluvy, najmä poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát užívateľa prostredníctvom služieb poskytovaných BodyFix Technologies s.r.o..

Typ spracúvaných osobných údajov: Všetky osobné údaje, ktoré budú prostredníctvom softvéru poskytovaných v rámci služieb nahrané na servery BodyFix Technologies s.r.o.. Ide najmä o: (a) kontaktné a identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, číslo a doba platnosti preukazu totožnosti, adresa bydliska / miesta podnikania, štátnu príslušnosť, IČO, telefónne číslo, e-mail, údaje o zdravotnom stave.

Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané: Užívatelia aplikácie alebo iných služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

Povinnosti BodyFix Technologies s.r.o. ako spracovateľa osobných údajov: BodyFix Technologies s.r.o. sa zaväzuje:

 1. spracovávať osobné údaje len na základe doložených pokynov užívateľa. Doložený pokyn užívateľa ako správcu je potrebné aj vtedy, ak majú byť osobné údaje prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
 2. vykonať primerané technické a organizačné zabezpečenie, aby zabezpečil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku. Pri posudzovaní vhodnej úrovne zabezpečenia užívateľ zohľadní riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. Technické zabezpečenie dát je popísané v Informáciách o spracovaní osobných údajov;
 3. zohľadniť povahu spracovania a byť užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti užívateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb
 4. byť užívateľovi nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článku 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovaní informácií, ktoré má BodyFix Technologies s.r.o. k dispozícii;
 5. bez zbytočného odkladu ohlásiť užívateľovi prípady porušenia bezpečnosti osobných údajov; poskytnúť užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožniť užívateľovi kontrolu dodržiavaní uvedených povinností. V prípade kontroly sa BodyFix Technologies s.r.o. zaväzuje poskytovať užívateľovi súčinnosť.
 6. bezodkladne informovať užívateľa ako správcu v prípade, že podľa jeho názoru určitý pokyn užívateľa porušuje ustanovenia GDPR alebo iné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Ďalší spracovatelia: Užívateľ dáva súhlas k tomu, aby sa BodyFix Technologies s.r.o. zapojil do spracovania osobných údajov, ktoré užívateľ uloží prostredníctvom softvéru BodyFix Technologies s.r.o. na servery BodyFix Technologies s.r.o., prípadne tiež v hostingovom centre, resp. u ďalších spracovateľov. BodyFix Technologies s.r.o. sa zaväzuje informovať užívateľov o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie, a poskytnúť užívateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Zoznam spracovateľov je uvedený v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

Záverečné dojednania

Zákaznícka podpora pre služby je k dispozícii na emailovej adrese [email protected].

V prípade, že niektoré jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú neplatné alebo zaniknú, zostáva v plnom rozsahu zachovaná platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení.

Tieto podmienky a všetky zmluvné vzťahy alebo súdne spory medzi užívateľmi a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. sa riadia slovenským právom, s výnimkou konfliktu so zákonnými ustanoveniami Dohovoru OSN o medzinárodných zmluvách o kúpe tovaru.

Prípadné spory zo zmluvy a týchto podmienok, rovnako ako spory o platnosť zmluvy či týchto podmienok a ich jednotlivých ustanovení, budú prejednané a rozhodnuté miestne a vecne príslušný slovenským súdom.