Podmienky používania mobilnej aplikácie a GDPR: Ochrana osobných údajov

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

V prípade zdravotných problémov, zranení alebo tehotenstva sa poraďte so svojim lekárom skôr, než sa začnete venovať cvičeniam v aplikácii. S cvičením nikdy nezačínajte bez úvodných zahrievacích cvikov. Ak počas cvičenia pocítite bolesti, mali by ste cvičenie prerušiť a v prípade potreby vyhľadať lekára. Nepreťažujte sa – tréning prispôsobte svojej osobnej kondícii. Všetky informácie sú bez záruky. BodyFix Technologies s.r.o. neručí za prípadné nevýhody alebo škody, ktoré by nastali ako následky cvikov alebo poskytnutých rád.
BodyFix Technologies s.r.o. BodyFix Technologies s.r.o., IČO: 51 678 438, so sídlom Blažice 133 044 16 Blažice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl.č.43780/V
web spoločnosti www.BodyFix.io
služby Všetky produkty, úložiská, weby a služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., ktorých zoznam je dostupný na webe spoločnosti
podmienky tieto obchodné podmienky pri užívaní mobilnej aplikácie Bodyfix.io spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.
zmluva zmluva o poskytování služieb uzatvorená medzi spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. a zákazníkom, ktorej predmetom je poskytovanie služieb spoločnosti v súlade s týmito podmienkami
užívateľ osoba, ktorá využíva mobilnú aplikáciu Bodyfix.io spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.
Bodyfix.io mobilná aplikácia
užívateľský účet účet bližšie popísaný v čl. 3. týchto podmienok
obsah užívateľa všetky dáta vložené užívateľom – napr. súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela, živá vysielanie a videá, komunikácie, e-mailové správy, pošta

Úvodné ustanovenia

Týmito podmienkami sa upravujú vzťah medzi spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. a užívateľom mobilnej aplikácie Bodyfix.io. Tieto podmienky obsahujú záväzné pravidlá a podmienky poskytovania služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. ich užívateľom, rovnako ako práva a povinnosti užívateľov služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Súhlas s týmito podmienkami vyjadruje užívateľ vytvorením profilu v mobilnej aplikácii BodyFix.io, ktorú prevádzkuje BodyFix Technologies s.r.o. alebo pokračovaním v užívaní služieb po tom, čo bol upozornený na zmenu týchto podmienok postupom podľa týchto podmienok. Súhlasom s týmito podmienkami sa tieto podmienky stávajú pre užívateľov záväzné a užívateľ týmto súhlasom prejavuje svoju vôľu byť týmito podmienkami viazaný po celú dobu poskytovania a používania služieb, a to aj po ukončení poskytovania a užívania služieb čo do časti týchto podmienok, ktorej obsahom je ochrana oprávnených záujmov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Tieto podmienky nie sú pre užívateľov uchovávané, a preto týmto spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odporúča každému užívateľovi zaobstarať si kópiu týchto podmienok pre svoje vlastné potreby. Využívanie služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je možné iba v prípade udelenia súhlasu s týmito podmienkami.

2. Zmluva

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. tým, že umožní užívateľovi objednať si alebo prihlásiť sa k odberu služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., urobí užívateľovi ponuku so všetkými podmienkami ustanovenými v tejto ponuke, ktorú používateľ akceptuje objednaním či prihlásením sa k odberu tej ktorej služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. pre seba ako užívateľa, čím dôjde medzi užívateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb sú tieto podmienky. V prípade zamýšľaných zmien týchto podmienok je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná užívateľa vopred písomne ​​vyrozumieť, a to prostredníctvom jeho užívateľského konta najneskôr 30 dní pred platnosťou zmeny podmienok. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenou podmienok je povinný o tom písomne ​​upovedomiť spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. tým, že požiada o zrušenie poskytovaní služieb z dôvodu zmeny podmienok. Ak dôjde k zrušeniu zmeny zmluvných podmienok nepoužijú sa ustanovenia čl. 10.23 týchto podmienok čo do pomernej časti zaplateného predplatného, ​​ktoré nebolo do dňa ukončenia poskytovania služby spotrebuje. V prípade, že užívateľ bude pokračovať v užívaní služieb po dátume platnosti zmeny týchto podmienok, potom týmto konkludentne súhlasí so zmenou podmienok a takáto zmena podmienok sa pre neho stáva záväznou. Tieto podmienky je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zmeniť, ak je to nevyhnutné najmä s ohľadom na zmenu právnej úpravy, výsledky právnej analýzy, vývoja služby, technických dôvodov, prevádzkových požiadaviek alebo v dôsledku zmeny podmienok v prospech užívateľa.

3. Užívateľský účet

Pre prístup používateľov k službám je potrebné mať zriadený užívateľský účet v aplikácii BodyFix.io, a teda registrovať sa v mobilnej aplikácii. E-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré užívateľ uvedie pri vytvorení účtu, týmto užívateľ určuje tiež ako jeho kontaktnú adresu pre elektronickú komunikáciu medzi užívateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o.. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívateľovi zasielať na kontaktnú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo všetku komunikáciu ohľadom užívaných služieb, najmä na účely overenia totožnosti používateľa. Oznámenie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zasielať aj prostredníctvom samotnej služby, ak služba umožňuje takú funkciu. Voľba spôsobu oznámenia je plne v kompetencii spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. S vyššie uvedeným spôsobom elektronickej komunikácie užívateľ súhlasí užívaním služby, prípadný nesúhlas užívateľ vyjadrí tak, že službu prestane užívať. Užívateľ je zodpovedný za kontrolu doručovaných oznámení a správ spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. v rámci elektronickej komunikácie, a preto spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odporúča užívateľovi pravidelnú kontrolu oznámenej kontaktnej adresy a telefónneho čísla, rovnako ako používateľského účtu.

4. Vytvorenie užívateľského konta v aplikácii Bodyfix.io

Užívateľský účet BodyFix Technologies s.r.o. používateľ vytvorí registráciou v aplikácii spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., a to základe pozvánky alebo bez. Užívateľ je povinný vyplniť všetky informácie o svojej osobe, ktoré je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená požadovať za účelom plnenia zmluvy s užívateľom. Užívateľ prehlasuje, že pri registrácii k užívateľskému účtu BodyFix Technologies s.r.o. uviedol pravdivé a presné informácie a zaväzuje sa v prípade zmeny údajov vykonať ich aktualizáciu v užívateľskom účte BodyFix Technologies s.r.o.. Užívateľský účet je oprávnená zriadiť iba svojprávna fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony. Za zneužitie prihlasovacích údajov treťou osobou v dôsledku ich nedostatočného zabezpečenia užívateľom, rovnako ako za všetku aktivitu v rámci používateľského účtu BodyFix Technologies s.r.o. je zodpovedný užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený previesť prihlasovacie údaje k svojmu používateľskému účtu BodyFix Technologies s.r.o. na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Na zriadenie používateľského účtu BodyFix Technologies s.r.o. možno použiť aj emailovú adresu, ktorá bola užívateľovi pridelená jeho zamestnávateľom alebo inou osobou, s ktorou užívateľ spolupracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len “zamestnávateľ”), ako pracovná e-mailová adresa, a ktorého doménu vlastné zamestnávateľ. Užívateľ v tomto prípade však berie na vedomie a s týmto súhlasí, že zamestnávateľ ako vlastník domény spojenej s pracovnou e-mailovou adresou môže kontrolovať alebo spravovať takto zriadený užívateľský účet, získať prístup ku všetkým dátam a súborom používateľa a tieto spracovávať. Súčasne používateľ berie na vedomie a s týmto súhlasí, že ak bude medzi zamestnávateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. uzavretá zmluva, potom obsah takejto zmluvy má prednosť pred týmito podmienkami a je záväzný aj pre užívateľov čo do práv a povinností týkajúce užívania služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

5. Zrušenie užívateľského účtu v mobilnej aplikácii

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho užívateľského účtu. Žiadosť o zrušenie užívateľského účtu je možné emailom na: [email protected]. Užívateľský účet bude po spracovaní žiadosti pozastavený na dobu 30 dní, po ktorej ho možno na základe žiadosti užívateľa obnoviť, po uplynutí uvedenej lehoty, ak užívateľ nepožiada o obnovenie používateľského účtu, bude užívateľský účet nezvratne zrušený. Ak sa neprihlási používateľ do svojho užívateľského konta BodyFix Technologies s.r.o. aspoň raz za 5 rokov, bude tento užívateľský účet spoločností BodyFix Technologies s.r.o. zrušený bez náhrady. Zrušením používateľského účtu zaniká právo užívateľa na prístup k službám spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odstráni všetky dáta a obsah užívateľa súvisiace so zrušeným užívateľským účtom užívateľa, pokiaľ nie je platnými právnymi predpismi vyžadované uchovanie obsahu alebo dát užívateľa, ich vrátenie alebo prevod užívateľmi či tretej osobe určenej užívateľom. Zrušením účtu nezaniká povinnosť užívateľa na zaplatenie účtu za všetky spoplatnené služby, ktoré boli užívateľovi poskytnuté v dobe trvania užívateľského účtu. V prípade, že bude spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. mať dôvodnú obavu zo zneužitia užívateľského účtu užívateľa treťou osobou, užívateľský účet používateľa pozastaví a požiada užívateľa o kontrolu užívateľského účtu, jeho zabezpečenia a prístupových oprávnení. Na základe povahy narušenia užívateľského konta užívateľa je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zrušiť prístup k užívateľskému účtu a celému jeho obsahu. Užívateľský účet bude tiež zrušený, ak bude zistené, že tento bol zriadený osobou, ktorá nedosiahla plnej svojprávnosti, nie je plne spôsobilá na právne úkony, týmto však nie je dotknutá zodpovednosť zákonného alebo právneho zástupcu tejto osoby za škodu vzniknutú spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. zriadením užívateľského účtu a užívaním služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

6. Ochrana osobných údajov

Odsúhlasením týchto podmienok užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, používaním a zverejnením svojho obsahu a dát spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. v súlade s pravidlami obsiahnutými v Informáciách o spracovaní osobných údajov.Ak zákon vyžaduje udelenie osobitného súhlasu užívateľa na nakladanie s jeho osobnými údajmi a obsahom, bude užívateľ spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. vyzvaný k udeleniu súhlasu zvlášť mimo rámec týchto podmienok. Informácie o type zhromažďovaných dát o užívateľovi a jeho zariadeniach, o nakladaní s ich dátami, o právnych základoch spracovania dát, o oprávneniach užívateľa spojených so spracovaním jeho osobných údajov spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o., a pod. sú uvedené v Informácii o spracovaní osobných údajov. Ak užívateľ vo svojom obsahu zhromažďuje osobné údaje tretích osôb je povinný s týmito nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. Práva a povinnosti užívateľa

Ak služba spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. umožňuje uchovanie obsahu užívateľa, je obsah vložený užívateľom vlastníctvom užívateľa, čo uzatvorením zmluvy potvrdzuje, a za takýto obsah nesie užívateľ plnú zodpovednosť. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nevykonáva kontrolu obsahu používateľa. Ak užívateľ poskytne prostredníctvom služby akýkoľvek obsah inému užívateľovi vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s takýmto obsahom zvoleným spôsobom a súčasne v takom prípade súhlasí s tým, že všetky osoby, ktorým bol takýto obsah užívateľa poskytnutý sú oprávnené tento užívať, rozmnožovať ho, ukladať, odovzdávať, ďalej zdieľať, zobrazovať, a pod. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu vložených dát a ich prípadné zneužitie. Akýkoľvek obsah či konania užívateľa, ktoré porušuje tieto podmienky, je zakázané. Zakázaným je najmä obsah a rokovania užívateľa, ktoré:
 1. a) nie je v súlade s platnými záväznými právnymi predpismi.
 2. b) nie je v súlade s dobrými mravmi a všeobecne záväznými pravidlami
 3. c) obťažuje ostatných užívateľov či klientov služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. či tretej osoby (najmä zasielaním nevyžiadaných hromadných e-mailov, žiadostí, textových správ, a pod.)
 4. d) šíri alebo podporuje šírenie nevhodného obsahu (nahoty, pornografia, násilie, krutosti, a podobne
 5. e) podvodné, zavádzajúce, úmyselne mätúce, falošné, úmyselne obchádzajúce stanovené obmedzenia, poškodzujúce spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. či tretiu osobu, nenávistné alebo porušujúce práva či súkromie ostatných užívateľov služieb či klientov
 6. f) nabáda, napomáha či organizuje ostatných užívateľov či klientov k zakázanému rokovania či zdieľanie zakázaného obsahu.
 • Ak bude zistený zakázaný obsah či konania užívateľa, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená:
 1. a) obmedziť prístup užívateľa do jeho užívateľského účtu,
 2. c) prerušiť poskytovanie dohodnutých služieb,
 3. d) zmazať alebo zamietnuť zakázaný obsah užívateľa,
 4. e) zmazať užívateľský účet, ak užívateľ pokračuje v nahrávaní zakázaného obsahu alebo v zakázanom rokovaní, a to aj napriek výzve spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. k upusteniu od takého konania,
Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená vykonať kontrolu užívateľského konta a obsahu užívateľa, rovnako ako ich aktivít v rámci poskytovaných služieb, ak bude mať podozrenie na porušovanie dojednania týchto podmienok. Ku kontrole podľa predchádzajúcej vety však nie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná, užívateľ je zodpovedný za ujmu spôsobenú jeho konaním. Užívateľ je povinný chrániť svoj užívateľský účet pred neoprávneným a podvodným použitím vhodnými prostriedkami a je povinný bezodkladne informovať spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. o akomkoľvek neoprávnenom a podvodnom použití jeho užívateľského konta, alebo pri podozrení, že je jeho užívateľský účet bol vystavený takémuto riziku, a to prostredníctvo používateľského účtu alebo emailom na adresu: [email protected]. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená zrušiť užívateľský účet ktoréhokoľvek užívateľa v prípade akéhokoľvek neoprávneného a podvodného použitia daného účtu a v takom prípade užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny služby. Užívateľ berie na vedomie, že k užívaniu väčšiny služieb je nutné mať zaistené pripojenie k Internetu v požadovanej kvalite, či rôzne zariadenia (počítač, mobilný telefón, a pod.), pričom užívateľ berie na vedomie, že tieto doplnky nie sú súčasťou služby a užívateľ je povinný si tieto zabezpečiť sám na vlastné náklady. Používateľ berie na vedomie, že služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. sú poskytované tak ako sú k dispozícii, a to so všetkými chybami. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nezaručuje presnosť ani včasnosť poskytovaných služieb. Užívateľ berie na vedomie, že počítačové systémy nie sú s ohľadom na ich charakter nikdy bezchybné, a preto sa spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nemôže zaručiť za úplne neprerušovanú, včasnú, bezpečnú a bezchybnú prevádzku služieb, rovnako ako sa nemôže zaručiť za to, že nedôjde k strate obsahu užívateľa. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. poskytuje svoje služby odplatne ak zmluva neustanovuje inak. Užívateľ je povinný za poskytnutú službu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. zaplatiť v súlade s týmito podmienkami podľa zvolenej služby a ich doplnkov, ak sa nedohodne so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. písomne ​​inak, s čím používateľ uzatvorením zmluvy súhlasí a je povinný zaplatiť spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. dohodnutú cenu za poskytnuté služby. Cena služby je uvedená v ponuke spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. k uzavretiu zmluvy. Prijatím ponuky užívateľ akceptuje ponúkanú cenu služby a je povinný cenu služby uhradiť. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená predkladať užívateľom či budúcim užívateľom špeciálne a bezplatné ponuky podliehajúce dodatočným podmienkam alebo zamedziť. Takéto špeciálne a iné ponuky sú medzi užívateľmi neprenosné. Ak nie je uvedené inak, požadovaná cena za služby zahŕňa všetky dane, ku ktorým na zaplatenie je povinný užívateľ. Cena služby je uvedená na webe spoločnosti u tej ktorej služby alebo priamo v aplikácii zvolenej služby ako jej prvok. Cenu služby užívateľ akceptuje uzatvorením zmluvy postupom podľa čl. 2.1. týchto podmienok. O akejkoľvek zmene dohodnutej ceny služby sa spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. zaväzuje užívateľa vopred informovať, pričom v prípade zmeny výšky čiastky je užívateľ oprávnený zrušiť poskytovanie dohodnutej služby ešte pred zmenou ceny. Služby, ktoré sú poskytované užívateľom, naviazaným na tretiu stranu, sú poskytované na účet tretej strany, ak nie je ustanovené inak. Ak nebude užívateľ riadne a včas platiť dohodnutú cenu služby, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená pozastaviť alebo zrušiť prístup užívateľa k službám, alebo obmedziť či zrušiť prístup užívateľa k jeho užívateľskému účtu. Pri zriadení užívateľského účtu je užívateľ povinný uviesť aj jeho úplné a pravdivé fakturačné a platobné údaje, ak bude spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. vyzvaný. Oznámené údaje je užívateľ oprávnený meniť vo svojom užívateľskom účte. Nemožno zmeniť fakturačné údaje na už vystavenej faktúre. Súčasne užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívať tiež všetky údaje jej poskytnuté bankou užívateľa. Ak neuvedie užívateľ všetky údaje, potrebné pre fakturáciu, a to ani na výzvu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je márnym uplynutím lehoty uvedenej vo výzve takéto jednanie užívateľa žiadosťou o zrušenie užívateľského účtu. Poskytnutím fakturačných údajov užívateľ prehlasuje, že je oprávnený na použitie poskytnutého spôsobu platby a že všetky ním uvedené fakturačné údaje sú pravdivé a presné, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych a nepravdivých údajov, či údajov, ku ktorých poskytnutie nebol oprávnený. Poskytnutím fakturačných údajov a objednaním služby je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená užívateľovi účtovať cenu dohodnuté služby vrátane jej súčastí, a to až do dohodnutej výšky podľa oznámených fakturačných údajov, pričom používateľa zodpovedá za správnosť a úplnosť oznámených fakturačných údajov. Spoplatnené služby sú hradené formou predplatného (napr. mesačne, každé tri mesiace alebo ročne podľa druhu zvolenej služby) alebo jednorázovým poplatkom. Podľa toho ako je uvedené v aplikácii. Zmluva uzatvorená na poskytovanie služieb hradených formou predplatného sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie podľa dĺžky predplatného, ​​ak ak užívateľ neoznámi najneskôr deň pred splatnosťou predplatného na ďalšie obdobie, že požaduje ukončenie poskytovania služby, za ktorú je predplatné hradené. Platby predplatného budú spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. vykonávané automaticky v intervaloch zvolených užívateľom, a to až do ukončenia poskytovania služby. Po celú dobu trvania zmluvy sú platby splatné ihneď po fakturáciu. Platby možno vykonávať s použitím rôznych online platobných systémov, ktoré ponúka užívateľský účet, iné platobné metódy nemožno použiť na zaplatenie ceny služby, ak nie je výslovne dohodnuté so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. niečo iné. Pokiaľ nebude spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. môcť z účtu vyznačeného užívateľom v užívateľskom účte inkasovať akékoľvek platby z dôvodu nedostatku prostriedkov na uvedenom účte, nesie užívateľ všetky z toho vzniknuté náklady, vrátane bankových poplatkov z titulu akýchkoľvek debetných položiek a podobných nákladov. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívateľovi predkladať faktúry a upomienky platieb e-mailom, uvedeným v užívateľskom účte či prostredníctvom aplikácie podľa voľby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Ak dôjde k uplynutiu doby, na ktorú bolo zaplatené predplatné, bude z kreditnej karty, zadanej v užívateľskom účte, automaticky strhnutá štandardná cena predplatného platná k termínu predplatného, ​​to znamená, že ceny špeciálnych ponúk v tomto prípade neplatia, a predplatné bude obnovené na rovnaké obdobie, ktoré užívateľ zvolil, ak predplatné nebude užívateľom zrušené najneskôr deň bezprostredne predchádzajúci poslednému zaplatenému predplatnému. Štandardné ceny predplatného sú k dispozícii na webe spoločnosti. Poskytovanie služieb možno kedykoľvek zrušiť zadaním pokynu k zrušeniu v užívateľskom účte, čím dôjde tiež k zrušenie predplatných služieb. Zaplatené predplatné nemožno vrátiť, a to ani v prípade, že užívateľ požiada o ukončenie poskytovania služby po zaplatení predplatného pred uplynutím zaplateného obdobia či zaplatenú službu nebude využívať, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí. Až zaplatením predplatného alebo jednorázového poplatku dôjde k začatiu poskytovaniu zvolenej služby, pričom poskytovanie služby môže byť prerušené po dobu, po ktorú je užívateľ v omeškaní so zaplatením predplatného. Každé obdobie predplatného končí ešte len vypršaním dohodnutej doby bez ohľadu na skutočné využívanie služby počas daného obdobia, ak užívateľ nepožiada o jeho okamžité zrušenie, aj v takom prípade však užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného predplatného. Každý užívateľ si môže skontrolovať dĺžku aktuálneho obdobia predplatného nahliadnutím do užívateľského účtu. Platby prebiehajú podľa pravidiel jednotlivých platform – AppStore a Obchod Play. Ak je pre poskytovanie služby stanovené pevné obdobie (vymedzené predplatným) a cena, táto cena zostane platná po celé toto jedno vymedzené obdobie. V prípade však, že užívateľ bude chcieť naďalej využívať služby, je povinný prijať novú ponuku ceny predplatného na nové obdobie, ak dôjde k zmene ceny služieb v predchádzajúcom období. Užívateľ neprevedením zrušenia poskytovania služby súhlasí s novou cenou služby. K zmene ceny služby môže dôjsť najmä z týchto dôvodov – pridanie nových funkcií či vylepšených funkcií, zvýšené náklady na poskytovanie služby, došlo k zmene na trhu, a podobne. Používateľ berie na vedomie, že pre riadne používanie služieb môžu byť tretími stranami účtované samostatné poplatky, ktoré je užívateľ povinný uhradiť z vlastných finančných prostriedkov a tieto idú na jeho ťarchu.

8. Ukončenie zmluvy a poskytovaných služieb

Každý užívateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie akejkoľvek služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. prostredníctvom nastavenia svojho užívateľského účtu alebo kontaktovaním užívateľskej podpory. Poskytovanie služieb je ukončené k poslednému dňu predplateného obdobia, ak nie je uvedené ďalej inak. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená bez ďalšieho upozornenia ukončiť poskytovanie služieb užívateľovi v prípade, že užívateľ hrubo porušuje jeho povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok alebo zo zákona. Pokiaľ užívateľ využíva služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. na účely nesúvisiace s jeho podnikaním (spotrebiteľ), môže od zmluvy so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to zaslaním písomného odstúpenia na e-mailovú adresu: [email protected]alebo adresu BodyFix Technologies s.r.o., Blažice 133, 044 16 Blažice. V prípade odstúpenia podľa tohto odseku sú si strany povinné vrátiť všetko, čo si vzájomne na základe zmluvy plnili, v takom prípade sa neužije ust. čl. 10.23 týchto podmienok. K odstúpeniu podľa tohto odseku možno využiť nasledujúceho textu: Ja (meno a priezvisko spotrebiteľa) týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytovaní nasledujúcich služieb (*), objednaných dňa (*). Meno a priezvisko spotrebiteľa adresa spotrebiteľa E-mailová adresa spotrebiteľa, používaná pre prihlasovanie prístupu k službám BodyFix Technologies s.r.o. Dátum Podpis spotrebiteľa (iba ak je odstúpenie zaslané v tlačenej podobe)

9. Práva a povinnosti spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.

Užívateľ berie na vedomie, že služby môžu byť z času na čas nedostupné, môžu byť ponúkané v obmedzenom rozsahu alebo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti poskytovaných služieb alebo od používaného zariadenia užívateľa. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. sa zaväzuje urobiť všetko potrebné na to, aby služby boli udržiavané v prevádzke, nemožno však vopred predpokladať neplánované výpadky služieb, a to najmä s ohľadom, že väčšina služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je poskytovaná online. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade výpadku služby môže byť dočasne obmedzený prístup užívateľa k službám. O plánovanom prerušení dodávky služieb bude užívateľ vždy v predstihu ​​vyrozumený. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú prerušením dodávky služieb, ktoré nemohla predpokladať, alebo o ktorom v predstihu informovala používateľa. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená automaticky kontrolovať verziu softvéru, ktorý je nutný pre poskytovanie služieb, a bezplatne sťahovať aktualizácie softvéru či zmeny nastavenia s cieľom aktualizovať, zlepšovať a ďalej vyvíjať služby. K ďalšiemu používaniu služieb môže byť tiež potrebné aktualizovať softvér/aplikáciu. Na také aktualizácie sa vzťahujú tieto podmienky, ak k nim nie sú pripojené ďalšie alebo iné podmienky. V takom prípade platia tieto iné podmienky. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. sa k dodávaniu aktualizácií nezaväzuje a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorú bola služba užívateľom zakúpená. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená bez súhlasu užívateľa kedykoľvek a bez obmedzenia zrušiť službu poskytovanú užívateľmi či jej jednotlivé funkcie, či ukončiť prístup k týmto službám. V prípade, že by ukončenie služby malo dôjsť na strane užívateľa k strate jeho obsahu, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná v predstihu informovať užívateľov o plánovanom ukončení služby alebo funkcie služby. V záujme zabezpečenia riadneho a spoľahlivého poskytovania služieb, uplatňuje spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. pri porušení povinností užívateľa tieto sankcie: výstraha, odstránenie obsahu užívateľa, dočasná deaktivácia užívateľského účtu a zrušenie (neodvolateľná deaktivácia). Druh sankcie závisí od účelu, vplyvu a druhu porušenia povinností z pohľadu záujmov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. a užívateľa. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená pri zrušení užívateľského účtu neumožniť užívateľovi nové založenie používateľského účtu.

10. Práva duševného vlastníctva

Aplikácia spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je autorským dielom a ako taký je chránený príslušnými ustanoveniami právneho predpisu. Zverejňovanie či akékoľvek šírenie obsahu z aplikácie BodyFix.io bez predchádzajúceho súhlasu sa zakazuje. Výslovne sa dojednáva, že užívateľ nie je oprávnený:
 • obchádzať technologické opatrenia ochrany obsiahnuté v softvéru alebo službách či s nimi súvisiace;
 • rozkladať, dekompilovať, dešifrovať, hackovať, napodobňovať, využívať alebo spätne analyzovať akéhokoľvek softvéru alebo aspekte zahrnutého v službách alebo prístupného prostredníctvom služieb, s výnimkou a len v rozsahu, v akom je táto činnosť výslovne povolená príslušným autorským právom;
 • publikovať, kopírovať, prenajímať, predávať, exportovať, importovať, distribuovať alebo požičiavať aplikáciu alebo služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.
 • používať služby akýmkoľvek nepovoleným spôsobom, ktorý by mohol narušiť ich použitie inými užívateľmi alebo umožnil získanie prístupu k akejkoľvek službe, údajom účtu alebo sieti;
 • povoliť prístup k službám alebo upraviť akékoľvek zariadenie schválené spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. za použitia neoprávnených aplikácií tretích strán.
V prípade, že spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. získa od užívateľa dobrovoľne akýkoľvek jeho nápad, návrh či spätnú väzbu vrátane okrem iného nápadov na nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnej väzby k produktu a vylepšenia produktu ( “spätná väzba”), udeľuje týmto užívateľ bez nároku na odmenu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. právo na základe spätnej väzby vytvoriť či nechať vytvoriť odvodené diela či spätnú väzbu používať, zdieľať a komerčne využívať, a to akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

11. Zodpovednosť

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je zodpovedná iba za ujmu vzniknutú užívateľovi na jeho prirodzených právach, spôsobenú spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. V ostatných prípadoch nie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná k náhrade akejkoľvek ujmy užívateľovi, čo užívateľ berie na vedomie a nárokov na náhradu takejto ujmy sa týmto vzdáva a zaväzuje sa, že túto nebude po spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vymáhať, to neplatí v prípade, ak je používateľ spotrebiteľom. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za nepriame škody, vrátane finančnej straty, napríklad straty zisku, ak spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nekonala v hrubej nedbalosti alebo v rámci úmyselného nekalého konania. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za konanie užívateľa ani ujmu vyplývajúcu z využitia obsahu sprístupneného užívateľom prostredníctvom online platformy alebo inou formou. Uvedené platí aj pre škody plynúce z chýb, problémov, zavírenia alebo straty obsahu používateľa. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek stiahnuté materiály alebo materiály získané na základe využívania produktov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Za tieto je zodpovedný výlučne užívateľ. Ide najmä o všetky škody spôsobené týmito materiálmi na systéme jeho počítača alebo smartphonu, alebo za informácie, ku ktorých strate dôjde v dôsledku sťahovania materiálov zo ktoréhokoľvek z produktov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. V maximálnom možnom rozsahu spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. vylučuje všetky povinné záruky, vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odborného úsilie a neporušenie práv. Všetka zákonná zodpovednosť bez zavinenia spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., vrátane zákonom stanovenej zodpovednosti za porušenie záruky, zostáva vyššie uvedeným obmedzením zodpovednosti nedotknutá. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie pri plnení svojich povinností podľa týchto podmienok v rozsahu, v akom je také neplnenie spôsobené okolnosťami mimo primeranej kontroly spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. (napríklad pracovné spory, vyššia moc, vojna alebo teroristické aktivity, zámerné poškodenie, nehody alebo dodržiavanie platných zákonov či vládnych výnosov). Užívateľ je povinný nahradiť spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vznikne konaním či opomenutím užívateľa v rozpore s týmito podmienkami, či konanie inej osoby, ktoré užívateľ umožnil prístup k službám spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., a to vrátane všetkých nákladov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vzniknutých v súvislosti s takýmto konaním či opomenutím užívateľa. Užívateľ je povinný spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. poskytnúť v prípade sporu s iným užívateľom či treťou osobou všetku potrebnú súčinnosť. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré užívateľovi môžu vzniknúť v súvislosti s používaním aplikácie Bodyfix.io. Spoločnosť taktiež nenesie zodpovednosť za reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú treťou stranou prostredníctvom aplikácie.

12. Spracovanie osobných údajov

BodyFix Technologies s.r.o. postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “GDPR”). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracovaní osobných údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že BodyFix Technologies s.r.o. poskytuje užívateľovi dátový priestor pre účely uloženia dát prostredníctvom poskytovaných služieb, používateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uloží na servery BodyFix Technologies s.r.o. prostredníctvom poskytnutých služieb BodyFix Technologies s.r.o., vystupuje užívateľ v pozícii správcu osobných údajov a BodyFix Technologies s.r.o. v pozícii spracovateľa osobných údajov. Užívateľ je povinný s osobnými údajmi opísanými v predchádzajúcej vete tohto odseku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä potom v súlade s GDPR. Zmluva o spracovaní osobných údajov Uzatvorením zmluvy podľa týchto podmienok dochádza tiež k uzavretiu zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom: Predmet spracovania: Predmetom spracovania sú osobné údaje, ktoré užívateľ uloží na servery BodyFix Technologies s.r.o. podľa pravidiel obsiahnutých v týchto podmienkach. Doba spracovania: BodyFix Technologies s.r.o. spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok. BodyFix Technologies s.r.o. po uplynutí lehoty 90 dní od ukončenia zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok zmaže (odstráni) všetky dáta používateľa, ktoré sú uložené na serveroch BodyFix Technologies s.r.o.. Povaha a účel spracovania: Účelom spracovania je plnenie povinností podľa zmluvy, najmä poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát užívateľa prostredníctvom služieb poskytovaných BodyFix Technologies s.r.o.. Typ spracúvaných osobných údajov: Všetky osobné údaje, ktoré budú prostredníctvom softvéru poskytovaných v rámci služieb nahrané na servery BodyFix Technologies s.r.o.. Ide najmä o: (a) kontaktné a identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, číslo a doba platnosti preukazu totožnosti, adresa bydliska / miesta podnikania, štátnu príslušnosť, IČO, telefónne číslo, e-mail, údaje o zdravotnom stave. Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané: Užívatelia aplikácie alebo iných služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Povinnosti BodyFix Technologies s.r.o. ako spracovateľa osobných údajov: BodyFix Technologies s.r.o. sa zaväzuje:
 1. spracovávať osobné údaje len na základe doložených pokynov užívateľa. Doložený pokyn užívateľa ako správcu je potrebné aj vtedy, ak majú byť osobné údaje prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
 2. vykonať primerané technické a organizačné zabezpečenie, aby zabezpečil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku. Pri posudzovaní vhodnej úrovne zabezpečenia užívateľ zohľadní riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. Technické zabezpečenie dát je popísané v Informáciách o spracovaní osobných údajov;
 3. zohľadniť povahu spracovania a byť užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti užívateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb
 4. byť užívateľovi nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článku 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovaní informácií, ktoré má BodyFix Technologies s.r.o. k dispozícii;
 5. bez zbytočného odkladu ohlásiť užívateľovi prípady porušenia bezpečnosti osobných údajov; poskytnúť užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožniť užívateľovi kontrolu dodržiavaní uvedených povinností. V prípade kontroly sa BodyFix Technologies s.r.o. zaväzuje poskytovať užívateľovi súčinnosť.
 6. bezodkladne informovať užívateľa ako správcu v prípade, že podľa jeho názoru určitý pokyn užívateľa porušuje ustanovenia GDPR alebo iné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Ďalší spracovatelia: Užívateľ dáva súhlas k tomu, aby sa BodyFix Technologies s.r.o. zapojil do spracovania osobných údajov, ktoré užívateľ uloží prostredníctvom softvéru BodyFix Technologies s.r.o. na servery BodyFix Technologies s.r.o., prípadne tiež v hostingovom centre, resp. u ďalších spracovateľov. BodyFix Technologies s.r.o. sa zaväzuje informovať užívateľov o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie, a poskytnúť užívateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Zoznam spracovateľov je uvedený v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. v súlade s novým nariadením „GDPR“ účinným od 25. 5. 2018

Vážení používatelia, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch
 • https://bodyfix.io
ako aj live prezentáciach, pokiaľ spracúvame ich osobné údaje. Portfólio našich produktov a služieb je široké a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a produkty. Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť. Kto sme – prevádzkovateľ Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o., so sídlom Blažice 133, 044 16 Blažice, SR, IČO: 51 678 438. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa. Aké typy informácii o vás zhromažďujeme? Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:
 • Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti s živou prezentáciou a to:
– informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad meno, priezvisko, email, výška, váha, fotografie vášho pohybového aparátu a iné zdravotné údaje a iné údaje revelantné údaje pre vyhodnotenie zdravotného stavu, – informácie poskytované pri účasti na našich propagačných akciách a súťažiach, ak sa rozhodnete na nich participovať, najmä meno, priezvisko a email, – informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou – napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia.
 • Informácie získavané v súvislosti s používaním našich služieb a to:
– informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod., – technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, výrobca a model zariadenia, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies. Prečo spracúvame vaše osobné údaje? Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané. Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb. Cieľom spracovania vašich osobných údajov za týmto účelom je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti. Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení, nám pomáhajú poskytovať konzistentné služby vo všetkých vašich zariadeniach. V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do živej prezentácie organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom váš súhlas, spracúvame vaše údaje za účelom možného spojenia s odborníkom, resp. zdravotníckym špecialistom. V prípade, ak sa rozhodnete využiť služby jedného z našich zaregistrovaných odborníkov, na základe vášho súhlasu posunieme vaše osobné údaje registrovanému odborníkovi, ktorý sa s vami spojí. Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia? Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi: V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom prevádzkovateľa. Medzi ďalšie právne základy patrí váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať. Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme? Z hľadiska Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený. Zoznam príjemcov:
Patrik Konrády – BodyFix, nar. 16.07.1994, IČO: 51865521, zapísaný v Registri fyzických osôb v športe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 202929
Okruhy príjemcov:
 • zaregistrovaný odborník, resp. zdravotnícky špecialista
 • orgány verejnej moci
 • subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona
Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané? Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – oprávnený záujem prevádzkovateľa, osobné údaje spracúvame najdlhšie po dobu 1 roka. Ak dôjde k uplynutiu lehoty pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – váš súhlas, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej živej prezentácii na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba 1 rok od udelenia súhlasu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. IP Adresa IP adresu mono z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
 • ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email, ….)
 • statické IP adresy využívané fyzckými osobami je potrebné považovať za osobné údaje
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, email a pod.)
V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle je nutné zvoliť vchodný účel spracovania alebo pouiť pseudonymizáciu. Cookies V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upramiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetovho prehliadača pre prípadne vám aktuálne nastavenie vyuívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa cookies a podobné technologie (ďalej len „cookies“) Čo sú cookies? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame nepoškodzujú váš počítač. Druhy cookies Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach a aplikáciách môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.
 • Základné súbory cookies
Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
 • Prevádzkové súbory cookies
prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
 • Súbory cookies tretích strán
Na našich stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb. Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť? Cookies, ktoré sa na našich weboch a aplikáciách používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača. Naše weby a aplikácie využívajú tieto druhy cookies uvedené v tabuľke.
vydavateľ názov trvanlivosť funkcionalita
Google _ga 730 dní Google Analytics
Google _gid 1 deň Google Analytics
Branch _s 365 dní Branch – odosielanie SMS kódov na inštaláciu aplikácie
Facebook fr 90 dní Facebook Pixel
CloudFlare __cfduid 365 dní Ochrana pred DDoS
Intercom ntercom-id-f6tjjs96 270 dní Intercom Live Chat
Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov? Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú
 • Právo na prístup k osobným údajom
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom: – prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov) – aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov) – komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov) – ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov) – že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov – že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR – odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy – či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás – o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.
 • Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov: – vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali – odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie – namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie – vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne – vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie – vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: – na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie – na splnenie zákonnej povinnosti -na uplatnenie nášho právneho nároku – na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov: – počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov – pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov – my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov – budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
 • Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.
 • Právo namietať
Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu): Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu. Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS správ. Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba. Ako nás môžete kontaktovať? Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, a to emailom alebo písomne:
 • pošlite prosím e-mail na [email protected],
 • alebo prostredníctvom pošty na adresu: BodyFix Technologies s.r.o., so sídlom Blažice 133, 044 16 Blažice, SR, IČO: 51 678 438.
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk. Ďakujeme za Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nakladáme s nimi zákonným spôsobom Pravidlá používania súborov cookies Cookies – sú malé textové súbory ukladané webovými stránkami počas ich prehliadania do pamäte zariadenia na ktorom je webová stránka navštevovaná. Skladájú sa z najviac 255 znakov a nezaberájú viac ako 4 kB. Návštevou internetových stránok dáva návštevník spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. súhlas na spracúvanie a zhromažďovanie údajov pomocou súborov cookies a iných bežne využívanách nástrojov na získavanie informácii prostredníctvom webových stránok. Tieto údaje je možné zo zariadenia kedykoľvek vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať, blokovať alebo zrušiť. Návštevník pokračovaním v prehliadaní vyjadruje spoločnosti súhlas na zhromažďovanie údajov o internetovom pripojení a zariadení – ide najmä IP adresu, verziu prehliadača, operačný systém a iné bežne zhromažďované údaje. Účelom zhromažďovania sú štatistické účely a kontrola správneho fungovania webových stránok. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov sa tieto údaje nepovažujú za osobné údaje dotknutých osôb. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je slobodnou voľbou každého návštevníka. Niektoré funkcie webových stránok však môžu byť blokovaním cookies obmedzené. Blokovanie cookies V prípade ak si návštevník neželá zapisovať na svoje zariadenie súbory cookies, ktoré používa webová stránka prevádzkovateľa na štatistické a reklamné účely, môže ich používanie obmedziť v nastavenia svojho internetového prehliadača. BodyFix Technologies s.r.o. Tieto novelizované podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16.04.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.