Ochrana osobných údajov (GDPR)

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. v súlade s novým nariadením „GDPR“ účinným od 25. 5. 2018

Vážení užívatelia,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – užívateľov našich služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch

 • https://bodyfix.io
 • expert.bodyfix.io
 • v mobilnej aplikácii BodyFix.io a BodyFix.io Expert

ako aj live prezentáciach, pokiaľ spracúvame ich osobné údaje.

Portfólio našich produktov a služieb je široké a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a produkty.

Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne.

V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

Kto sme – prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o., so sídlom Blažice 133, 044 16 Blažice, SR, IČO: 51 678 438. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:

 • Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti s živou prezentáciou a to:

– informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad meno, priezvisko, email, výška, váha, fotografie vášho pohybového aparátu a iné zdravotné údaje a iné údaje revelantné údaje pre vyhodnotenie zdravotného stavu,

– informácie poskytované pri účasti na našich propagačných akciách a súťažiach, ak sa rozhodnete na nich participovať, najmä meno, priezvisko a email,

– informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou – napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia.

 • Informácie získavané v súvislosti s používaním našich služieb a to:

– informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.,

– technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, výrobca a model zariadenia, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.

Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb. Cieľom spracovania vašich osobných údajov za týmto účelom je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti. Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení, nám pomáhajú poskytovať konzistentné služby vo všetkých vašich zariadeniach. V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do živej prezentácie organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom váš súhlas, spracúvame vaše údaje za účelom možného spojenia s odborníkom, resp. zdravotníckym špecialistom. V prípade, ak sa rozhodnete využiť služby jedného z našich zaregistrovaných odborníkov, na základe vášho súhlasu posunieme vaše osobné údaje registrovanému odborníkovi, ktorý sa s vami spojí.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:

V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Medzi ďalšie právne základy patrí váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania.

V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Okruhy príjemcov:

 • zaregistrovaný odborník, resp. zdravotnícky špecialista – lekár, fyzioterapeut, tréner…
 • orgány verejnej moci
 • subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – oprávnený záujem prevádzkovateľa, osobné údaje spracúvame najdlhšie po dobu 1 roka. Ak dôjde k uplynutiu lehoty pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe.

V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – váš súhlas, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej živej prezentácii na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba 1 rok od udelenia súhlasu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

IP Adresa

IP adresu mono z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email, ….)
 • statické IP adresy využívané fyzckými osobami je potrebné považovať za osobné údaje
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, email a pod.)

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle je nutné zvoliť vchodný účel spracovania alebo pouiť pseudonymizáciu.

Cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upramiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetovho prehliadača pre prípadne vám aktuálne nastavenie vyuívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa cookies a podobné technologie (ďalej len „cookies“)

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame nepoškodzujú váš počítač.

Druhy cookies

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach a aplikáciách môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Súbory cookies tretích strán

Na našich stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť?

Cookies, ktoré sa na našich weboch a aplikáciách používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Naše weby a aplikácie využívajú tieto druhy cookies uvedené v tabuľke.

vydavateľnázovtrvanlivosťfunkcionalita
Google_ga730 dníGoogle Analytics
Google_gid1 deňGoogle Analytics
Branch_s365 dníBranch – odosielanie SMS kódov na inštaláciu aplikácie
Facebookfr90 dníFacebook Pixel
CloudFlare__cfduid365 dníOchrana pred DDoS
Intercomntercom-id-f6tjjs96270 dníIntercom Live Chat

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú

 • Právo na prístup k osobným údajom

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

– prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)

– aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)

– komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)

– ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)

– že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov

– že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR

– odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy

– či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás

– o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

 • Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

 • Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

– vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali

– odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie

– namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie

– vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne

– vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie

– vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

– na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie

– na splnenie zákonnej povinnosti

-na uplatnenie nášho právneho nároku

– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

– počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov

– pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov

– my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov

– budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

 • Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.

 • Právo namietať

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS správ.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, a to emailom alebo písomne:

 • pošlite prosím e-mail na [email protected],
 • alebo prostredníctvom pošty na adresu: BodyFix Technologies s.r.o., so sídlom Blažice 133, 044 16 Blažice, SR, IČO: 51 678 438.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Ďakujeme za Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nakladáme s nimi zákonným spôsobom

Pravidlá používania súborov cookies

Cookies – sú malé textové súbory ukladané webovými stránkami počas ich prehliadania do pamäte zariadenia na ktorom je webová stránka navštevovaná. Skladájú sa z najviac 255 znakov a nezaberájú viac ako 4 kB.

Návštevou internetových stránok dáva návštevník spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. súhlas na spracúvanie a zhromažďovanie údajov pomocou súborov cookies a iných bežne využívanách nástrojov na získavanie informácii prostredníctvom webových stránok. Tieto údaje je možné zo zariadenia kedykoľvek vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať, blokovať alebo zrušiť.

Návštevník pokračovaním v prehliadaní vyjadruje spoločnosti súhlas na zhromažďovanie údajov o internetovom pripojení a zariadení – ide najmä IP adresu, verziu prehliadača, operačný systém a iné bežne zhromažďované údaje. Účelom zhromažďovania sú štatistické účely a kontrola správneho fungovania webových stránok. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov sa tieto údaje nepovažujú za osobné údaje dotknutých osôb.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je slobodnou voľbou každého návštevníka. Niektoré funkcie webových stránok však môžu byť blokovaním cookies obmedzené.

Blokovanie cookies

V prípade ak si návštevník neželá zapisovať na svoje zariadenie súbory cookies, ktoré používa webová stránka prevádzkovateľa na štatistické a reklamné účely, môže ich používanie obmedziť v nastavenia svojho internetového prehliadača.

BodyFix Technologies s.r.o.

Tieto novelizované podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16.04.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.