Obchodné podmienky pre expertov

Základné pojmy

BodyFix Technologies s.r.o.BodyFix Technologies s.r.o., IČO: 51 678 438, so sídlom Blažice 133 044 16 Blažice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl.č.43780/V
web spoločnostiwww.bodyfix.io
službyVšetky produkty, úložiská, weby a služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., ktorých zoznam je dostupný na webe spoločnosti alebo v mobilnej aplikácii
podmienkytieto obchodné podmienky pri užívaní služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.
zmluvazmluva o poskytovaní služieb uzatvorená mezi spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. a zákazníkom (klientom), ktorej predmetom je poskytovanie služieb spoločnosti v súlade s týmito podmienkami
expert/užívateľosoba, ktorá užíva platformu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. pre expertov – webovú aplikáciu expert.bodyfix.io alebo mobilnú aplikáciu BodyFix.io Expert, vkladá do nej platený alebo neplatený obsah, používa ju na pracovné účely, napríklad fyzioterapeut, tréner, lekár, zdravotné centrum a podobne.
klientosoba, ktorej expert/užívateľ poskytuje služby, spravidla klient experta (fyzioterapeuta, maséra, lekára, fitness centra, atď.), alebo osoba, ktorá si zriadila klientský účet bez väzby na experta
užívateľský účetúčet bližšie popísaný v čl. 3. týchto podmienok
klientský účetúčet bližšie popísaný v čl. 4. týchto podmienok
obsah experta/užívateľaVšetky dáta vložené užívateľom – napr. súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela, živá vysielanie a videá, komunikácie, e-mailové správy, pošta, cvičebné zostavy, cviky…


1. Úvodné ustanovenia

 • Týmito podmienkami sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. a užívateľom služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. – expertom. Tieto podmienky obsahujú záväzné pravidlá a podmienky poskytovania služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. ich užívateľom – expertom, rovnako ako práva a povinnosti užívateľov – expertov služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.
 • Súhlas s týmito podmienkami vyjadruje expert/užívateľ vytvorením užívateľského účtu v spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. alebo pokračovaním v užívaní služieb po tom, čo bol upozornený na zmenu týchto podmienok postupom podľa týchto podmienok. Súhlas s týmito podmienkami vyjadruje užívateľ/expert vložením obsahu na platformu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..
 • Súhlasom s týmito podmienkami sa tieto podmienky stávajú pre užívateľov/expertov záväzné a užívateľ/expert týmto súhlasom prejavuje svoju vôľu byť týmito podmienkami viazaný po celú dobu poskytovania a používania služieb, a to aj po ukončení poskytovania a užívania služieb čo do časti týchto podmienok, ktorej obsahom je ochrana oprávnených záujmov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..
 • Tieto podmienky nie sú pre užívateľov ani klientov uchovávané, a preto týmto spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odporúča každému expertovi/užívateľovi a klientovi si zaobstarať kópiu týchto podmienok pre svoje vlastné potreby.
 • Využívanie služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je možné iba v prípade udelenia súhlasu s týmito podmienkami.

2. Zmluva

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. tým, že umožní užívateľovi objednať si alebo prihlásiť sa k odberu služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., urobí užívateľovi ponuku so všetkými podmienkami ustanovenými v tejto ponuke, ktorú užívateľ akceptuje objednaním či prihlásením sa k odberu tej ktorej služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. pre seba ako užívateľa, čím dôjde medzi užívateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb sú tieto podmienky.

V prípade zamýšľaných zmien týchto podmienok je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná užívateľa vopred písomne ​​vyrozumieť, a to prostredníctvom jeho užívateľského konta najneskôr 30 dní pred platnosťou zmeny podmienok. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenou podmienok je povinný o tom písomne ​​upovedomiť spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. tým, že požiada o zrušenie poskytovaní služieb z dôvodu zmeny podmienok. V prípade, že užívateľ bude pokračovať v užívaní služieb po dátume platnosti zmeny týchto podmienok, potom týmto konkludentne súhlasí so zmenou podmienok a takáto zmena podmienok sa pre neho stáva záväznou. Tieto podmienky je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zmeniť, ak je to nevyhnutné najmä s ohľadom na zmenu právnej úpravy, výsledky právnej analýzy, vývoja služby, technických dôvodov, prevádzkových požiadaviek alebo v dôsledku zmeny podmienok v prospech užívateľa.

3. Užívateľský účet BodyFix Technologies s.r.o.

Pre prístup užívateľov k službám je potrebné mať zriadený užívateľský účet BodyFix Technologies s.r.o..

E-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré užívateľ uvedie pri vytvorení účtu, týmto užívateľ určuje tiež ako jeho kontaktnú adresu pre elektronickú komunikáciu medzi užívateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o.. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívateľovi zasielať na kontaktnú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo všetku komunikáciu ohľadom užívaných služieb, najmä na účely overenia totožnosti užívateľa. Oznámenie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zasielať aj prostredníctvom samotnej služby, ak služba umožňuje takú funkciu. Voľba spôsobu oznámenia je plne v kompetencii spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. S vyššie uvedeným spôsobom elektronickej komunikácie užívateľ súhlasí užívaním služby, prípadný nesúhlas užívateľ vyjadrí tak, že službu prestane užívať. Užívateľ je zodpovedný za kontrolu doručovaných oznámení a správ spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. v rámci elektronickej komunikácie, a preto spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odporúča užívateľovi pravidelnú kontrolu oznámenej kontaktnej adresy a telefónneho čísla, rovnako ako užívateľského účtu.

3.1. Vytvorenie užívateľského konta BodyFix Technologies s.r.o..

Užívateľský účet BodyFix Technologies s.r.o. užívateľ vytvorí registráciou na webe spoločnosti. Užívateľ je povinný vyplniť všetky informácie o svojej osobe, ktoré je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená požadovať za účelom plnenia zmluvy s užívateľom.

Užívateľ prehlasuje, že pri registrácii k užívateľskému účtu BodyFix Technologies s.r.o. uviedol pravdivé a presné informácie a zaväzuje sa v prípade zmeny údajov vykonať ich aktualizáciu v užívateľskom účte BodyFix Technologies s.r.o.. Užívateľský účet je oprávnená zriadiť iba svojprávna fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony. Po registrácii budú užívateľovi zaslané jedinečné prihlasovacie údaje, s ktorými sa užívateľ zaväzuje nakladať tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Za zneužitie prihlasovacích údajov treťou osobou v dôsledku ich nedostatočného zabezpečenia užívateľom, rovnako ako za všetku aktivitu v rámci užívateľského účtu BodyFix Technologies s.r.o. je zodpovedný užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený previesť prihlasovacie údaje k svojmu užívateľskému účtu BodyFix Technologies s.r.o. na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

Na zriadenie užívateľského účtu v softvérovom produkte BodyFix.io možno použiť aj emailovú adresu, ktorá bola užívateľovi pridelená jeho zamestnávateľom alebo inou osobou, s ktorou užívateľ spolupracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „zamestnávateľ“), ako pracovná e-mailová adresa, a ktorého doménu vlastné zamestnávateľ. Užívateľ v tomto prípade však berie na vedomie a s týmto súhlasí, že zamestnávateľ ako vlastník domény spojenej s pracovnou e-mailovou adresou môže kontrolovať alebo spravovať takto zriadený užívateľský účet, získať prístup ku všetkým dátam a súborom užívateľa a tieto spracovávať. Súčasne užívateľ berie na vedomie a týmto súhlasí, že ak bude medzi zamestnávateľom a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. uzavretá zmluva, potom obsah takejto zmluvy má prednosť pred týmito podmienkami a je záväzný aj pre užívateľov čo do práv a povinností týkajúce užívania služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

3.2. Zrušenie užívateľského účtu BodyFix Technologies s.r.o.

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho užívateľského účtu, ak osobitne uzatvorená zmluva neustanovuje inak. Žiadosť o zrušenie užívateľského účtu je možné emailom na: [email protected]. Užívateľský účet bude po spracovaní žiadosti pozastavený na dobu 30 dní, po ktorej ho možno na základe žiadosti užívateľa obnoviť, po uplynutí uvedenej lehoty, ak užívateľ nepožiada o obnovenie užívateľského účtu, bude užívateľský účet nezvratne zrušený.

Ak sa neprihlási užívateľ do svojho užívateľského konta BodyFix Technologies s.r.o. aspoň raz za 5 rokov, bude tento užívateľský účet spoločností BodyFix Technologies s.r.o. zrušený bez náhrady.

Zrušením užívateľského účtu zaniká právo užívateľa na prístup k službám spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., rovnako tak týmto prípadne končí aj platnosť užívateľskej licencie softvéru spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., ak bola užívateľovi udelená. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. odstráni všetky dáta a obsah užívateľa súvisiace so zrušeným užívateľským účtom užívateľa, pokiaľ nie je platnými právnymi predpismi vyžadované uchovanie obsahu alebo dát užívateľa, ich vrátenie alebo prevod užívateľmi či tretej osobe určenej užívateľom.

Zrušením účtu nezaniká povinnosť užívateľa na zaplatenie účtu za všetky spoplatnené služby, ktoré boli užívateľovi poskytnuté v dobe trvania užívateľského účtu.

V prípade, že bude spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. mať dôvodnú obavu zo zneužitia užívateľského účtu užívateľa treťou osobou, užívateľský účet užívateľa pozastaví a požiada užívateľa o kontrolu užívateľského účtu, jeho zabezpečenia a prístupových oprávnení. Na základe povahy narušenia užívateľského konta užívateľa je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená zrušiť prístup k užívateľskému účtu a celému jeho obsahu.

Užívateľský účet bude tiež zrušený, ak bude zistené, že tento bol zriadený osobou, ktorá nedosiahla plnej svojprávnosti, nie je plne spôsobilá na právne úkony, týmto však nie je dotknutá zodpovednosť zákonného alebo právneho zástupcu tejto osoby za škodu vzniknutú spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. zriadením užívateľského účtu a užívaním služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

4. Klientsky účet

Pod pojmom klientsky účet sa rozumie účet klienta vytvorený vo webovej aplikácii zdravie.app alebo mobilnej aplikácii BodyFix.io. Klientsky účet, podmienky používania a podrobnosti s ním spojené sa spravujú dokumentom dostupným na tomto webe: „Podmienky používania mobilnej aplikácie“, ktorý je dostupný na: https://bodyfix.io/podmienky-pouzivania-mobilnej-aplikacie/

5. Práva a povinnosti užívateľa

Ak služba spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. umožňuje uchovanie obsahu užívateľa, je obsah vložený užívateľom vlastníctvom užívateľa, čo uzatvorením zmluvy potvrdzuje, a za takýto obsah nesie užívateľ plnú zodpovednosť. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. môže vykonať kontrolu obsahu užívateľa.

Ak užívateľ poskytne prostredníctvom služby akýkoľvek obsah inému užívateľovi alebo klientovi vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s takýmto obsahom zvoleným spôsobom a súčasne v takom prípade súhlasí s tým, že všetky osoby, ktorým bol takýto obsah užívateľa poskytnutý sú oprávnené tento užívať, rozmnožovať ho, ukladať, odovzdávať, ďalej zdieľať, zobrazovať a zobrazovať

Užívateľ je povinný vykonávať pravidelné zálohy svojho obsahu. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu vložených dát a ich prípadné zneužitie.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená odoprieť vkladaný obsah, najmä v prípade, že prekračuje limity úložiska alebo veľkosti súboru povoleného službou, a podobne.

Akýkoľvek obsah či konania užívateľa, ktoré porušuje tieto podmienky, je zakázané. Zakázaným je najmä obsah a rokovania užívateľa, ktoré:

a) nie je v súlade s platnými záväznými právnymi predpismi.

b) nie je v súlade s dobrými mravmi a všeobecne záväznými pravidlami

c) obťažuje ostatných užívateľov či klientov služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. či tretej osoby (najmä zasielaním nevyžiadaných hromadných e-mailov, žiadostí, textových správ, a pod.)

d) šíri alebo podporuje šírenie nevhodného obsahu (nahoty, pornografia, násilie, krutosti, a podobne

e) podvodné, zavádzajúce, úmyselne mätúce, falošné, úmyselne obchádzajúce stanovené obmedzenia, poškodzujúce spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. či tretiu osobu, nenávistné alebo porušujúce práva či súkromie ostatných užívateľov služieb či klientov

f) nabáda, napomáha či organizuje ostatných užívateľov či klientov k zakázanému rokovania či zdieľanie zakázaného obsahu.

 • Ak bude zistený zakázaný obsah či konania užívateľa, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená:

a) obmedziť prístup užívateľa do jeho užívateľského účtu,

b) obmedziť prístup klienta do jeho klientskeho účtu,

c) prerušiť poskytovanie dohodnutých služieb,

d) zmazať alebo zamietnuť zakázaný obsah užívateľa či klienta,

e) zmazať užívateľský účet, ak užívateľ pokračuje v nahrávaní zakázaného obsahu alebo v zakázanom rokovaní, a to aj napriek výzve spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. k upusteniu od takého konania,

f) zmazať klientsky účet, ak klient pokračuje v nahrávaní zakázaného obsahu alebo v zakázanom správaní, a to aj napriek výzve spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. k upusteniu od takéhoto konania.

 • Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená vykonať kontrolu užívateľského konta a obsahu užívateľa, klientskeho účtu a obsahu klienta, rovnako ako ich aktivít v rámci poskytovaných služieb, ak bude mať podozrenie na porušovanie dojednania týchto podmienok. Ku kontrole podľa predchádzajúcej vety však nie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná, užívateľ je zodpovedný za ujmu spôsobenú jeho konaním.
 • Užívateľ je povinný chrániť svoj užívateľský účet pred neoprávneným a podvodným použitím vhodnými prostriedkami a je povinný bezodkladne informovať spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. o akomkoľvek neoprávnenom a podvodnom použití jeho užívateľského konta, alebo pri podozrení, že je jeho užívateľský účet bol vystavený takémuto riziku, a to prostredníctvo užívateľského účtu alebo emailom na adresu: [email protected]. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená zrušiť užívateľský účet ktoréhokoľvek užívateľa v prípade akéhokoľvek neoprávneného a podvodného použitia daného účtu a v takom prípade užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny služby.
 • Užívateľ berie na vedomie, že k užívaniu väčšiny služieb je nutné mať zaistené pripojenie k Internetu v požadovanej kvalite, či rôzne zariadenia (počítač, mobilný telefón, a pod.), pričom užívateľ berie na vedomie, že tieto doplnky nie sú súčasťou služby a užívateľ je povinný si tieto zabezpečiť sám na vlastné náklady.
 • Užívateľ berie na vedomie, že služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. sú poskytované tak ako sú k dispozícii, a to so všetkými chybami. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nezaručuje presnosť ani včasnosť poskytovaných služieb. Užívateľ berie na vedomie, že počítačové systémy nie sú s ohľadom na ich charakter nikdy bezchybné, a preto sa spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nemôže zaručiť za úplne neprerušovanú, včasnú, bezpečnú a bezchybnú prevádzku služieb, rovnako ako sa nemôže zaručiť za to, že nedôjde k strate obsahu užívateľa.
 • Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj na vzťah spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. s klientom.
 • Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. poskytuje svoje služby odplatne ak zmluva neustanovuje inak. Užívateľ je povinný za poskytnutú službu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. zaplatiť v súlade s týmito podmienkami podľa zvolenej služby a ich doplnkov, ak sa nedohodne so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. písomne ​​inak, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí a je povinný zaplatiť spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. dohodnutú cenu za poskytnuté služby. Cena služby je uvedená v ponuke spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. k uzavretiu zmluvy. Prijatím ponuky užívateľ akceptuje ponúkanú cenu služby a je povinný cenu služby uhradiť.
 • Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená predkladať užívateľom či budúcim užívateľom špeciálne a bezplatné ponuky podliehajúce dodatočným podmienkam alebo zamedziť. Takéto špeciálne a iné ponuky sú medzi užívateľmi neprenosné.
 • Ak nie je uvedené inak, požadovaná cena za služby zahŕňa všetky dane, ku ktorým na zaplatenie je povinný užívateľ.
 • Cena služby je uvedená na webe spoločnosti u tej ktorej služby alebo v softvéri zvolenej služby ako jej prvok alebo upravená v osobitne uzatvorenej zmluve. Cenu služby užívateľ akceptuje uzatvorením zmluvy postupom podľa čl. 2.1. týchto podmienok. O akejkoľvek zmene dohodnutej ceny služby sa spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. zaväzuje užívateľa vopred informovať, pričom v prípade zmeny výšky čiastky je užívateľ oprávnený zrušiť poskytovanie dohodnutej služby ešte pred zmenou ceny.
 • Služby, ktoré sú poskytované klientom, naviazaným na užívateľov, sú poskytované na účet užívateľa. Ak nie sú žiadne väzby klienta na užívateľa nie sú klientovi služby poskytované.
 • Ak nebude užívateľ riadne a včas platiť dohodnutú cenu služby, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená pozastaviť alebo zrušiť prístup užívateľa k službám, alebo obmedziť či zrušiť prístup užívateľa k jeho užívateľskému účtu, rovnako tak je oprávnená zrušiť prístup k službám aj klientom, naviazaným na užívateľov, rovnako ako im zrušiť klientsky účet.
 • Pri zriadení užívateľského účtu je užívateľ povinný uviesť aj jeho úplné a pravdivé fakturačné a platobné údaje, ak bude softvérom spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vyzvaný. Oznámené údaje je užívateľ oprávnený meniť vo svojom užívateľskom účte. Nemožno zmeniť fakturačné údaje na už vystavenej faktúre. Súčasne užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívať tiež všetky údaje jej poskytnuté bankou užívateľa. Ak neuvedie užívateľ všetky údaje, potrebné pre fakturáciu, a to ani na výzvu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je márnym uplynutím lehoty uvedenej vo výzve takéto jednanie užívateľa žiadosťou o zrušenie užívateľského účtu. Poskytnutím fakturačných údajov užívateľ prehlasuje, že je oprávnený na použitie poskytnutého spôsobu platby a že všetky ním uvedené fakturačné údaje sú pravdivé a presné, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych a nepravdivých údajov, či údajov, ku ktorých poskytnutie nebol oprávnený.
 • Poskytnutím fakturačných údajov a objednaním služby je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená užívateľovi účtovať cenu dohodnuté služby vrátane jej súčastí, a to až do dohodnutej výšky podľa oznámených fakturačných údajov, pričom užívateľa zodpovedá za správnosť a úplnosť oznámených fakturačných údajov.
 • Spoplatnené služby sú hradené formou predplatného (napr. mesačne, každé tri mesiace alebo ročne podľa druhu zvolenej služby), a to zvyčajne pred príslušným obdobím, na ktoré si užívateľ objednal poskytnutie služby.
 • Zmluva uzatvorená na poskytovanie služieb hradených formou predplatného sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie podľa dĺžky predplatného, ​​ak ak užívateľ neoznámi najneskôr deň pred splatnosťou predplatného na ďalšie obdobie, že požaduje ukončenie poskytovania služby, za ktorú je predplatné hradené.
 • Platby predplatného budú spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. vykonávané automaticky v intervaloch zvolených užívateľom, a to až do ukončenia poskytovania služby. Po celú dobu trvania zmluvy sú platby splatné ihneď po fakturáciu. Platby možno vykonávať s použitím rôznych online platobných systémov, ktoré ponúka užívateľský účet, iné platobné metódy nemožno použiť na zaplatenie ceny služby, ak nie je výslovne dohodnuté so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. niečo iné. Pokiaľ nebude spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. môcť z účtu vyznačeného užívateľom v užívateľskom účte inkasovať akékoľvek platby z dôvodu nedostatku prostriedkov na uvedenom účte, nesie užívateľ všetky z toho vzniknuté náklady, vrátane bankových poplatkov z titulu akýchkoľvek debetných položiek a podobných nákladov. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená užívateľovi predkladať faktúry a upomienky platieb e-mailom, uvedeným v užívateľskom účte či prostredníctvom aplikácie podľa voľby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..
 • Ak dôjde k uplynutiu doby, na ktorú bolo zaplatené predplatné, bude z kreditnej karty, zadanej v užívateľskom účte, automaticky strhnutá štandardná cena predplatného platná k termínu predplatného, ​​to znamená, že ceny špeciálnych ponúk v tomto prípade neplatia, a predplatné bude obnovené na rovnaké obdobie, ktoré užívateľ zvolil, ak predplatné nebude užívateľom zrušené najneskôr deň bezprostredne predchádzajúci poslednému zaplatenému predplatnému. Štandardné ceny predplatného sú k dispozícii na webe spoločnosti.
 • Poskytovanie služieb možno kedykoľvek zrušiť zadaním pokynu k zrušeniu v užívateľskom účte, čím dôjde tiež k zrušenie predplatných služieb. Zaplatené predplatné nemožno vrátiť, a to ani v prípade, že užívateľ požiada o ukončenie poskytovania služby po zaplatení predplatného pred uplynutím zaplateného obdobia či zaplatenú službu nebude využívať, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí. Až zaplatením predplatného dôjde k začatiu poskytovaniu zvolenej služby, pričom poskytovanie služby môže byť prerušené po dobu, po ktorú je užívateľ v omeškaní so zaplatením predplatného. Každé obdobie predplatného končí ešte len vypršaním dohodnutej doby bez ohľadu na skutočné využívanie služby počas daného obdobia, ak užívateľ nepožiada o jeho okamžité zrušenie, aj v takom prípade však užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného predplatného. Každý užívateľ si môže skontrolovať dĺžku aktuálneho obdobia predplatného nahliadnutím do užívateľského účtu.
 • Faktúry a online výpisy poskytnutých služieb sú dostupné v užívateľskom účte BodyFix Technologies s.r.o., kde si ich užívateľ môže zobraziť a vytlačiť, rovnako tak budú užívateľovi zasielané emailom na adresu uvedenú v užívateľskom účte. Prípadné chybné údaje vo faktúre či výpise poskytnutých služieb možno opraviť na základe žiadosti užívateľa doručenej spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. bezodkladne od zistenia chyby najneskôr do 5 mesiacov odo dňa vystavenia faktúry či zhotovenie výpisu.
 • Ak je pre poskytovanie služby stanovené pevné obdobie (vymedzené predplatným) a cena, táto cena zostane platná po celé toto jedno vymedzené obdobie. V prípade však, že užívateľ bude chcieť naďalej využívať služby, je povinný prijať novú ponuku ceny predplatného na nové obdobie, ak dôjde k zmene ceny služieb v predchádzajúcom období, o ktorej bude upovedomený postupom podľa týchto podmienok, a to aspoň 30 dní pred účinnosťou zmeny s tým, že užívateľ je oprávnený v takomto prípade zrušiť poskytovanie služieb. Užívateľ neprevedením zrušenie poskytovania služby súhlasí s novou cenou služby. K zmene ceny služby môže dôjsť najmä z týchto dôvodov – pridanie nových funkcií či vylepšených funkcií, zvýšené náklady na poskytovanie služby, došlo k zmene na trhu, a podobne.
 • Ak vznikne na strane spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. peňažný dlh voči užívateľovi, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. oprávnená tento vyrovnať na účet užívateľa uvedený v užívateľskom účte, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa. Užívateľ je pritom povinný zaplatiť všetky náklady spojené s vykonaním platby, ak bude takých.
 • V prípade omeškania so zaplatením ceny služby bude užívateľ spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. na omeškanie upozornený s tým, že mu bude stanovená dodatočná lehota na zaplatenie požadovanej ceny služby. Ak nezaplatí užívateľ cenu služby v plnej výške ani v dodatočnej lehote môže spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. pozastaviť poskytovanie služieb a obmedziť užívateľov v prístupe k užívateľskému účtu.
 • Užívateľ berie na vedomie, že pre riadne používanie služieb môžu byť tretími stranami účtované samostatné poplatky, ktoré je užívateľ povinný uhradiť z vlastných finančných prostriedkov a tieto idú na jeho ťarchu.

6. Ukončenie zmluvy a poskytovanie služieb

Každý užívateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie akejkoľvek služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. prostredníctvom nastavenia svojho užívateľského účtu alebo kontaktovaním užívateľskej podpory, ak osobitne uzatvorená zmluva neustanovuje inak. Poskytovanie služieb je ukončené k poslednému dňu predplateného obdobia, ak nie je uvedené ďalej inak.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená bez ďalšieho upozornenia ukončiť poskytovanie služieb užívateľovi v prípade, že užívateľ hrubo porušuje jeho povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok alebo zo zákona.

Pokiaľ užívateľ využíva služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. na účely nesúvisiace s jeho podnikaním (spotrebiteľ), môže od zmluvy so spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to zaslaním písomného odstúpenia na e-mailovú adresu: [email protected]alebo adresu BodyFix Technologies s.r.o., Blažice 133, 044 16 Blažice. V prípade odstúpenia podľa tohto odseku sú si strany povinné vrátiť všetko, čo si vzájomne na základe zmluvy plnili, v takom prípade sa neužije ust. čl. 10.23 týchto podmienok. K odstúpeniu podľa tohto odseku možno využiť nasledujúceho textu:

Ja (meno a priezvisko spotrebiteľa) týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytovaní nasledujúcich služieb (*), objednaných dňa (*).

Meno a priezvisko spotrebiteľa

adresa spotrebiteľa

E-mailová adresa spotrebiteľa, používaná pre prihlasovanie prístupu k službám BodyFix Technologies s.r.o.

Dátum

Podpis spotrebiteľa (iba ak je odstúpenie zaslané v tlačenej podobe)

7. Práva a povinnosti spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.

Užívateľ berie na vedomie, že služby môžu byť z času na čas nedostupné, môžu byť ponúkané v obmedzenom rozsahu alebo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti poskytovaných služieb alebo od užívaného zariadenia užívateľa.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. sa zaväzuje urobiť všetko potrebné na to, aby služby boli udržiavané v prevádzke, nemožno však vopred predpokladať neplánované výpadky služieb, a to najmä s ohľadom, že väčšina služieb spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je poskytovaná online. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade výpadku služby môže byť dočasne obmedzený prístup užívateľa k službám, a preto je vhodné vykonávať potrebné zálohovanie dát.

O plánovanom prerušení dodávky služieb bude užívateľ vždy v predstihu písomne ​​vyrozumený.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú prerušením dodávky služieb, ktoré nemohla predpokladať, alebo o ktorom v predstihu informovala užívateľa.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená automaticky kontrolovať verziu softvéru, ktorý je nutný pre poskytovanie služieb, a bezplatne sťahovať aktualizácie softvéru či zmeny nastavenia s cieľom aktualizovať, zlepšovať a ďalej vyvíjať služby. K ďalšiemu používaniu služieb môže byť tiež potrebné aktualizovať softvér. Na takej aktualizácie sa vzťahujú tieto podmienky, ak k nim nie sú pripojené ďalšie alebo iné podmienky. V takom prípade platia tieto iné podmienky. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. sa k dodávaniu aktualizácií nezaväzuje a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorú bola služba užívateľom zakúpená.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená bez súhlasu užívateľa kedykoľvek a bez obmedzenia zrušiť službu poskytovanú užívateľmi či jej jednotlivé funkcie, či ukončiť prístup k týmto službám. V prípade, že by ukončenie služby malo dôjsť na strane užívateľa k strate jeho obsahu, je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná v predstihu informovať užívateľov o plánovanom ukončení služby alebo funkcie služby.

V záujme zabezpečenia riadneho a spoľahlivého poskytovania služieb, uplatňuje spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. pri porušení povinností užívateľa tieto sankcie: výstraha, odstránenie obsahu užívateľa, dočasná deaktivácia užívateľského účtu a zrušenie (neodvolateľná deaktivácia). Druh sankcie závisí od účelu, vplyvu a druhu porušenia povinností z pohľadu záujmov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. a užívateľa. Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je oprávnená pri zrušení užívateľského účtu neumožniť užívateľovi nové založenie užívateľského účtu.

Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj na vzťah spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. s klientom.

8. Licenčné podmienky

Každý užívateľský účet má iba jednu užívateľskú licenciu.

Ustanovenia tohto oddielu sa uplatňujú v prípade, že s dodaným softvérom spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. neboli dodané osobitné licenčné podmienky. V prípade, že boli dodané so softvérom spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. zvláštne licenčné podmienky, použijú sa ustanovenia tohto oddielu len podporne.

Užívateľská licencia oprávňuje užívateľa na stiahnutie a používanie jedného exempláru zvoleného softvéru spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., ktorý bol spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. poskytnutý užívateľovi v rámci licencie poskytnutej užívateľovi k zvolenej službe.

Softvér spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je autorským dielom a ako taký je chránený príslušnými ustanoveniami právneho predpisu.

Softvér spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. je poskytovaný užívateľovi v rámci licencie, nie predávaný užívateľovi, a spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. si vyhradzuje všetky práva k softvéru, ktorá nebola výslovne udelené v rámci týchto podmienok.

Výslovne sa dojednáva, že užívateľ nie je oprávnený:

a) obchádzať technologické opatrenia ochrany obsiahnuté v softvéru alebo službách či s nimi súvisiace;

b) rozkladať, dekompilovať, dešifrovať, hackovať, napodobňovať, využívať alebo spätne analyzovať akéhokoľvek softvéru alebo aspekte zahrnutého v službách alebo prístupného prostredníctvom služieb, s výnimkou a len v rozsahu, v akom je táto činnosť výslovne povolená príslušným autorským právom;

c) oddeľovať komponenty softvéru alebo služieb na použitie na iných zariadeniach;

d) publikovať, kopírovať, prenajímať, poskytovať na lízing, predávať, exportovať, importovať, distribuovať alebo požičiavať softvér alebo služby spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.

e) prevádzať softvér spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., akékoľvek licencie k softvéru spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. alebo práva na prístup a používanie služieb;

f) používať služby akýmkoľvek nepovoleným spôsobom, ktorý by mohol narušiť ich použitie inými užívateľmi či klientov alebo umožnil získanie prístupu k akejkoľvek službe, údajom účtu alebo sieti;

g) povoliť prístup k službám alebo upraviť akékoľvek zariadenie schválené spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. za použitia neoprávnených aplikácií tretích strán.

 • Softvér alebo web, ktorý je dostupný ako súčasť služieb, môže zahŕňať kód tretej strany. Licencie k skriptom a kódu tretích strán, na ktoré odkazujú alebo ktoré uvádzajú softvér alebo web, sú užívateľmi poskytované tretími stranami, ktoré sú ich vlastníkmi, nie spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o.
 • Ak nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. vám neudeľuje licenciu ani žiadne iné práva žiadneho typu na základe patentov, know-how, autorských práv, obchodných tajomstiev, ochranných známok alebo iného duševného vlastníctva, ktoré vlastní alebo kontroluje spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. či akýkoľvek súvisiace subjekt, vrátane mimo iné názvu, firemného vzhľadu, logá či ekvivalentov.
 • V prípade, že spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. získa od užívateľa dobrovoľne akýkoľvek jeho nápad, návrh či spätnú väzbu vrátane okrem iného nápadov na nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnej väzby k produktu a vylepšenia produktu ( „spätná väzba“), udeľuje týmto užívateľ bez nároku na odmenu spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. právo na základe spätnej väzby vytvoriť či nechať vytvoriť odvodené diela či spätnú väzbu používať, zdieľať a komerčne využívať, a to akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.
 • Ustanovenia tohto oddielu sa uplatňujú v prípade, že s dodaným softvérom spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. neboli dodané osobitné licenčné podmienky. V prípade, že boli dodané so softvérom spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. zvláštne licenčné podmienky, použijú sa ustanovenia tohto oddielu len tie časti, ktoré nekonkurujú ustanoveniami špecifických licenčných podmienok.

9. Zodpovednosť

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. je zodpovedná iba za ujmu vzniknutú užívateľovi na jeho prirodzených právach, spôsobenú spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. V ostatných prípadoch nie je spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. povinná k náhrade akejkoľvek ujmy užívateľovi, čo užívateľ berie na vedomie a nárokov na náhradu takejto ujmy sa týmto vzdáva a zaväzuje sa, že túto nebude po spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vymáhať, to neplatí v prípade, ak je užívateľ spotrebiteľom.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za nepriame škody, vrátane finančnej straty, napríklad straty zisku, ak spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nekonala v hrubej nedbalosti alebo v rámci úmyselného nekalého konania.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za konanie užívateľa ani ujmu vyplývajúcu z využitia obsahu sprístupneného užívateľom prostredníctvom online platformy alebo inou formou. Uvedené platí aj pre škody plynúce z chýb, problémov, zavírenia alebo straty obsahu užívateľa.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek stiahnuté materiály alebo materiály získané na základe využívania produktov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o.. Za tieto je zodpovedný výlučne užívateľ. Ide najmä o všetky škody spôsobené týmito materiálmi na systéme jeho počítača alebo smartphonu, alebo za informácie, ku ktorých strate dôjde v dôsledku sťahovania materiálov zo ktoréhokoľvek z produktov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o..

V maximálnom možnom rozsahu spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. vylučuje všetky povinné záruky, vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odborného úsilie a neporušenie práv.

Všetka zákonná zodpovednosť bez zavinenia spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., vrátane zákonom stanovenej zodpovednosti za porušenie záruky, zostáva vyššie uvedeným obmedzením zodpovednosti nedotknutá.

Spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o. nenesie zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie pri plnení svojich povinností podľa týchto podmienok v rozsahu, v akom je také neplnenie spôsobené okolnosťami mimo primeranej kontroly spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. (napríklad pracovné spory, vyššia moc, vojna alebo teroristické aktivity, zámerné poškodenie, nehody alebo dodržiavanie platných zákonov či vládnych výnosov).

Užívateľ je povinný nahradiť spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vznikne konaním či opomenutím užívateľa v rozpore s týmito podmienkami, či konanie inej osoby, ktoré užívateľ umožnil prístup k službám spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o., a to vrátane všetkých nákladov spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. vzniknutých v súvislosti s takýmto konaním či opomenutím užívateľa.

Užívateľ je povinný spoločnosti BodyFix Technologies s.r.o. poskytnúť v prípade sporu s iným užívateľom či treťou osobou všetku potrebnú súčinnosť.

10. PARTNERSKÝ PROGRAM

Užívateľ, ktorý má záujem vložiť edukačný obsah (najmä cvičenia, cvičebné zostavy, edukačné videá, workshopy a podobne) sa stáva partnerom a súhlasí s podmienkami partnerského programu a týmto uzatvára dohodu o spolupráci s BodyFix Technologies s.r.o..

Partner si môže zvoliť, či chce obsah na platforme poskytovateľa zverejniť zadarmo alebo ho spoplatniť.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo registráciu partnera bez udania dôvodov zamietnuť. Poskytovateľ si rovnako vyhradzuje právo partnerov obsah bez údania dôvodov zamietnuť.

Zákazník je fyzická osoba, ktorá si obsah od Partnera zakúpi, alebo v prípade obsahu poskytnutého zadarmo, bezplatne stiahne do svojich zariadení. Partner za poskytnutie bezplatného obsahu nemá žiaden nárok na províziu či honorár.

Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť partnerovi províziu z každého obchodu, čiže zaplateného predaja, ktorý bude vykonaný zákazníkom, ktorého odporučil či získal Partner, alebo ktorý prišiel na stránky Poskytovateľa bez odporúčania Partnera.

Vyúčtovanie provízií sa vykonáva na základe žiadosti Partnera, maximálne však 1 krát mesačne. Minimálna čiastka pre vyplatenie provízie je od 15 EUR bez DPH. Poskytovateľ poukáže túto čiastku na účet Partnera. Za účelom úhrady provízie je Partner povinný oznámiť pri žiadosti o vyplatenie provízie číslo účtu, kam má byť provízia pravidelne zasielaná.

Partner je povinný vystaviť na províziu pred jej vyplatením faktúru.

Partner berie na vedomie, že vývojárske platformy AppStore a Obchod Play si zo sumy, za ktorú sa obsah predáva sťahuje províziu, ktorá je ku dňu vytvorenia týchto podmienok vo výške 30% pre AppStore a rovnako Obchod Play.

Ak partner umiestni svoj spoplatnený obsah na webovú platformu BodyFix.io a Zákazník si obsah zakúpi cez TrustPay, provízia platobnej brány je 5% + 0,20 EUR.

Provízia poskytovateľa z predaného obsahu na webovej či mobilnej platforme BodyFix.io po odpočítaní provízie vývojarských platforiem je vo výške 20%.

11. Ochrana osobných údajov

Odsúhlasením týchto podmienok expert/užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, používaním a zverejnením svojho obsahu a dát spoločností BodyFix Technologies s.r.o. v súlade s pravidlami obsiahnutými v Informáciách o spracovaní osobných údajov.Ak zákon vyžaduje udelenie osobitného súhlasu užívateľa na nakladanie s jeho osobnými údajmi a obsahom, bude užívateľ spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. vyzvaný k udeleniu súhlasu zvlášť mimo rámec týchto podmienok.

Informácie o type zhromažďovaných dát o užívateľovi a jeho zariadeniach, o klientovi, o nakladaní s ich dátami, o právnych základoch spracovania dát, o oprávneniach užívateľa či klienta spojených so spracovaním jeho osobných údajov spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o., a pod. sú uvedené v Informácii o spracovaní osobných údajov.

Ak užívateľ vo svojom obsahu zhromažďuje osobné údaje tretích osôb, najmä klientov, je povinný s týmito nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Všeobecnú úpravu ochrany osobných údajov v súlade s nariadením GDPR nájdete na tomto webe v dokumente: Ochrana osobných údajov (GDPR), dostupný na: https://bodyfix.io/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/

12. Záverečné dojednania

Zákaznícka podpora pre služby je k dispozícii na emailovej adrese [email protected].

V prípade, že niektoré jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú neplatné alebo zaniknú, zostáva v plnom rozsahu zachovaná platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení.

Tieto podmienky a všetky zmluvné vzťahy alebo súdne spory medzi užívateľmi a spoločnosťou BodyFix Technologies s.r.o. sa riadia slovenským právom, s výnimkou konfliktu so zákonnými ustanoveniami Dohovoru OSN o medzinárodných zmluvách o kúpe tovaru.

Prípadné spory zo zmluvy a týchto podmienok, rovnako ako spory o platnosť zmluvy či týchto podmienok a ich jednotlivých ustanovení, budú prejednané a rozhodnuté miestne a vecne príslušný slovenským súdom.